Vi lever i ei tid med økte kostnader på ulike områder — mat, strøm, drivstoff. Pila peker oppover for priser og avgifter. Mange barnefamilier opplever økonomiske trange tider, noe SV ønsker å avhjelpe mest mulig.

I forhandlinger med regjeringspartiene Ap og Sp har SV fått på plass gratis SFO for 1. klassinger. Fra skoleårets start i august 2023 vil dette også gjelde 2. klassinger. Målet er gratis SFO for hele småskolen, altså alle elever mellom 6-10 år. Dette betyr ei innsparing på mange tusen kroner i året for småbarnsfamiliene. SV arbeider også for lavere makspris i barnehagene.

I Sørreisa har SVs representant i kommunestyret, Beathe Hoel, vært pådriver for at foreldre som både mottar sosialstønad og barnetrygd, ikke skal få sosialstønaden avkortet med tilsvarende beløp som barnetrygden utgjør. Barnetrygden skal nå ut til alle barn, og det har vært ganske uhørt å ramme fattige familier på denne måten. I dag er dette innført ved lov, takket være SV innsats i forhandlinger med regjeringa.

Under de nylige forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fikk SV gjennomslag for ei økning på vel 200 kroner pr måned for barn mellom 6-18 år. Dette betyr ei økning fra 1.083 kroner til 1.310 kroner for hvert barn pr måned. Årlig barnetrygd for 6-18 åringer er nå over 3.000 kroner mer enn i 2022. I tillegg lyktes SV med å løfte sosialhjelpsatsene med ti prosent. Dette betyr mer til de som fra før har aller minst å rutte med. Her gjorde SVs Kari Elisabeth Kaski en real innsats i møtet med Ap og Sp.

I den første rødgrønne perioden i 2005-2009, hvor Ap, Sp og SV utgjorde stortingsflertallet, lyktes SV med å framforhandle ei ordning med gratis lærebøker i videregående skole. Man fikk også på plass ei stipendordning for elever som trenger andre læremidler enn bøker. Staten er forpliktet til å fornye læremidler etter hvert som de utvikles. Dette skjedde mens Kristin Halvorsen var SV-leder og Øystein Djupedal var utdanningsminister.

En god barndom varer hele livet, og SV ønsker å slå ring rundt barnefamiliene

Ordninga ble gradvis innført for elevene i videregående skole i årene 2007-2009. Også dette representerer ei innsparing på tusener av kroner for foreldrene. Dette var en kostbar, men riktig reform, som sikrer lik rett til utdanning for alle.

I inneværende budsjettår har flertallet i Troms og Finnmark fylkesting, Ap, Sp og SV funnet dekning for at elevene i videregående skole fra høsten 2023 skal få gratis mat. Dette vil kunne skape både sunnhet og trivsel for elevene, samt minske presset på økonomien for mange familier.

SV har gjennom mange år arbeidet for billigere tannbehandling. Munnhulen må ses på som en del av kroppen, og tannhelse behandles som andre helseplager. Også her har SV lyktes med å framforhandle forbedringer. I 2022 fikk SV gjennomslag for at personer opp til 24 år skal betale 25 prosent av kostnadene, mens staten tar de resterende 75 prosent.

En god barndom varer hele livet, og SV ønsker å slå ring rundt barnefamiliene.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her