H, V og KrF ønsker å få lovfestet en ny type skatt i Norge. Den slutningen trekker jeg av følgende grunn: I «NOU 2022: 8 Ny minerallov» er det fremmet forslag om lovfesting av en ny type beskatning i Norge. Den nye skatten eller særskatten skal kreves inn fra mineralnæringen (gruvedriften) i Norge. Dette fra Dovre til grensen mot Russland. Utvalget kaller denne særskatten for urfolksvederlag. Denne skatten skal utbetales til reindriftssamene- og til Sametinget i Norge. (75 prosent til reindriftssamene og 25 prosent til Sametinget).

Dersom lovforslaget blir vedtatt av Stortinget, vil dette bety at for første gang i norsk historie, så vil det bli lovfestet at skatt skal gå direkte til en etnisk- og avstammingsdefinert gruppe - reindriftssamene, og til etnisk- og avstammingsbasert institusjon - Sametinget. Om så skjer, vil Stortinget ha akseptert prinsippet om at skatt skal kunne kreves inn direkte til en bestemt etnisk - og avstammingsrelatert befolkningsgruppe i Norge, i dette tilfellet samene. Og hvis en først har akseptert et slikt prinsipp innen skattesystemet i Norge, hvorfor skal ikke dette prinsippet kunne benyttes overfor andre næringer - som for eksempel olje - og gassnæringen? (Sametinget krevde jo i sin tid at en slik skatt skulle betales direkte til Sametinget fra Goliatfeltet.)

Utvalget som har skrevet NOU-en, har imidlertid ikke gjort noe annet enn å levere på den bestillingen det fikk fra daværende Solbergregjering, som i en kongelig resolusjon den 23. juni 2020 oppnevnte utvalget. Mandatet var utferdiget av Nærings- og fiskeridepartementet under Næringsminister Iselin Nybø (V). Ifølge opplysninger i NOU-en, så heter det i mandatet at «Utvalget skal foreslå minst en mulig løsning for urfolksvederlag som gir samene en del i nytteverdien knyttet til mineralvirksomhet i det tradisjonelle samiske området.»

Dette kan ikke forstås på en annen måte enn at H, V og KrF ønsker at det skal bli innført en slik etnisk- og avstammingsrelatert særskatt i Norge, eller at de i hvert fall ser positivt på at en slik særskatt blir lovfestet.

Det er oppsiktsvekkende at partier på høyresiden i norsk politikk ønsker at deler av næringslivet på denne måten, skal pålegges en skatt til

At Norge er folkerettslig forpliktet til å innføre en slik lovbestemmelse er tvilsomt; for å si det mildt. Utvalget har heller ikke drøftet om en slik begunstigelse av en spesiell etnisk- og avstammingsrelatert gruppe kan stride mot bestemmelsene i menneskerettighetskonvensjonen som heter «FN konvensjonen mot alle former for rasediskriminering». Den forbyr en stat å gi bestemte etnisk- og/eller avstammingsrelaterte grupper varige begunstigelser.

Dessuten: Dersom det er slik at Norge er folkerettslig forpliktet til å etterkomme bestemmelser i ILO-konvensjon nr. 169, som er begrunnelsen i NOU-en for å innføre en slik særskatt: Hvorfor er ikke straffeloven i Norge revidert i forhold til det som faktisk er nedfelt i denne konvensjonen på dette området?

I Artikkel 10 i konvensjonen er nemlig følgende påbud skrevet inn:

«1. Når det fastsettes straff med hjemmel i alminnelig lovgivning overfor medlemmer av disse folk, skal det tas hensyn til deres økonomiske, sosiale og kulturelle særtrekk.

2. Fortrinnsvis skal andre straffereaksjoner enn fengsling benyttes

Uansett: Det er oppsiktsvekkende at partier på høyresiden i norsk politikk ønsker at deler av næringslivet på denne måten, skal pålegges en skatt til.