Hvordan kan du som politiker sette pris på frivilligheten? Vi vet at når kommunene legger til rette for de frivillige organisasjonene, øker det lokale, frivillige engasjementet. Skaper dere gode rammer for frivilligheten bidrar det til enda mer aktivitet i lokale lag og foreninger.

Vi har derfor en oppfordring til dere: Husk frivilligheten når dere skal lage planer for den neste perioden. I disse dager trer nye kommunestyrer sammen i hele landet. Fremover skal de lage planer og politikk som kommer til å være styrende for kommunene fram til neste valg.

Rundt 60 prosent av den norske befolkningen gjør frivillig arbeid, og deltagelsen er nesten tilbake på nivået før pandemien. Det betyr at sannsynligvis har over halvparten av innbyggerne i kommunen deres bidratt med leksehjelp, merking av turstier, kjøring av lopper, kaffekoking, rydding av plast, trening av unger eller noe annet det siste året.

De vet best hvor skoen trykker, og hvordan kommunen kan legge til for vekst og utvikling for den lokale frivilligheten

Bak disse aktivitetene ligger enda større effekter som ikke kan tallfestes: Folkehelse, deltagelse, forebygging av ensomhet og trygge arenaer for barn. Frivilligheten fyller ut kommunens tjenester, og skaper aktiviteter og tilbud for folk i alle aldre. Den bidrar til medvirkning og samskaping, til demokrati og deltagelse.

I frivilligheten finnes kompetanse, ressurser, ideer og handlingsvilje som kan gjøre kommunen enda bedre å bo i. God frivillighetspolitikk legger til rette for forutsigbarhet og enklere kommunikasjon, forenkling av søknadsprosesser, tilrettelegging i form av tilgjengelige lokaler eller å skape rom for at lag og foreninger kan møtes og utveksle ideer.

Frivillighet Norge har nettopp sendt ut brev til alle ordførerne i hele landet med ti frivillighetspolitiske bud. Det er gode råd for politikere for å få til godt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger, og kommunen. Budene handler om å kjenne frivilligheten, å invitere inn på råd, og anerkjenne organisasjonenes egenverdi. Og ikke minst er et av de viktigste budene å vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk.

Stian Slotterøy Johnsen Foto: Privat

Det kan dere legge opp til i planene dere skal utarbeide nå. Mange kommuner gjør dette ved å ved å utvikle og vedta en frivillighetsplan. Vi i Frivillighet Norge bidrar gjerne med innspill, erfaringer og eksempler, men nøkkelen inn til en god frivillighetspolitikk er at den utvikles i dialog med lag og foreninger i kommunen.

De vet best hvor skoen trykker, og hvordan kommunen kan legge til for vekst og utvikling for den lokale frivilligheten.

Gratulerer med tillitsvervet, og lykke til!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her