Hørselshemmedes Landsforbund Midt-Troms er et lokallag i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelse og har 65.200 medlemmer.

Medlemmene bruker høreapparat, cochlea implantat, har tinnitus, Ménière eller har andre hørselsutfordringer. Hver femte nordmann har hørselsutfordringer, og stadig flere rammes — også her i Midt-Troms. Vi arbeider for en enklere hverdag for personer med hørselsutfordringer og forebygging av hørselsskader. Målet er et samfunn som gir like muligheter for oss alle, uansett hørsel.

78 uker, eller 1 ½ år er den tiden du pr. i dag må vente for å få time på UNN Høresentral i Tromsø for tilpassing av høreapparat etter henvisning av fastlege. Dette er dessverre en suveren norgesrekord. Konsekvensene er store for oss som står i kø, og ikke minst for samfunnet.

Forskning viser en tydelig sammenheng mellom hørselstap og helseutfordringer. Ubehandlet hørselstap er den største enkeltrisiko for å utvikle demens. Ny norsk studie viser at alle former for sansesvikt, enten det er syn eller hørsel, viser at det er viktig å korrigere tidlig for å opprettholde best mulig funksjon.

Det er på høy tid å sette hørsel på dagsordenen, både blant politikere og i samfunnet ellers

Flere opplever også å bli sykmeldt fordi de ikke klarer å stå i jobb mens de venter på hørselsundersøkelse. En styrket og sammenhengende hørselsomsorg, der tilbud og ikke minst kompetanse finnes i kommunene , vil gi bedre helse og livskvalitet for de med hørselsutfordringer. Forebygging av utenforskap, psykisk helse, demens og somatiske følgeplager som muskel- og skjelettlidelser er samfunnsgevinster av god hørselsomsorg.

Befolkningen blir stadig eldre, og flere vil få behov for høreapparat og andre hørselstekniske hjelpemidler. Vi må ha en hørselsomsorg som kan møte det økende behovet. Hver dag brytes spesialisthelsetjenesteloven, fordi aktuelle hørselsklinikker er så presset på tid og ressurser at det går utover den faglige kvaliteten.

Det er lite samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og i kommunene er det ingen som tar imot deg bortsett fra eventuelt en hørselskontakt med en minimal stillingsprosent og med varierende kompetanse. Dagens ventetid og manglende satsing på ressurser til hørselsklinikkene er uakseptabel.

Helse Nord må samhandle med kommunene om å gi tjenestetilbud der brukeren bor gjennom ambulerende tilbud og sikre hørselsfaglig kompetanse. Det trengs flere audiografer og økt bruk av avtalespesialister. I dag utdannes det for få audiografer, og kun ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet — NTNU i Trondheim.

Hørselsomsorgen trenger flere hender, friske midler og økt kvalitetssikring. Det er på høy tid å sette hørsel på dagsordenen, både blant politikere og i samfunnet ellers.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her