Narvik og Tromsø som er motorer i regional utvikling, har alt å tjene på en forsvarsindustriklynge langs aksen Narvik-Tromsø. Et militærsivilt samarbeid som er anbefalt i stortingsmeldinger, av Svendsenutvalget og Forsvarskommisjonen.

En forsvarsindustriklynge i Nord-Norge er en viktig strategisk satsing for Forsvaret, nærings- og samfunnslivet. Det finnes i dag få arenaer for eksperimentering mellom forskere, industriutviklere, militære avdelinger, offiserer og soldater. En slik klynge er et godt innspill til høringen om Forsvarskommisjonen sin utredning, med høringsfrist 31. august 2023.

Etablering av en Forsvarsindustriklynge i Nord-Norge for samhandling mellom Forsvaret, leverandører og industrien og for utvikling og utprøving av materiell under arktiske forhold, krever en større tilstedeværelse i landsdelen fra Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell, Forsvarets logistikkorganisasjon og forsvarsgrenenes våpenkontorer. Dette er det kun regjering og storting som kan vedta.

En forsvarsindustriklynge bør ligge langs aksen Narvik-Tromsø og nært de største øvingsområdene i landet, med tyngdepunkt i verkstedene i Bjerkvik og til avdelingene og verkstedene på Setermoen, i Heggelia, på Skjold, i Sørreisa og på Bardufoss flystasjon og med tilknytning til Universitetet i Tromsø.

Narvikregionen har allerede etablert selskapet Arena Nord Utvikling med formålet om å utvikle en nordnorsk arena som skal bidra til økt sivilmilitær teknologisk samhandling, og utvikling av industriell infrastruktur i landsdelen. Budsjettet for de kommende tre årene er på 9,5 millioner kroner, og til dette bidrar Nordland fylkeskommune med drøyt 3,4 millioner.

Frem til nå har Arena Nord Utvikling vært et rent Narvik-drevet prosjekt. På sikt håper vi at både Nordland fylkeskommune, og Troms og Finnmark, kommer med inn på eiersiden — sammen med andre. Dette skal bygge opp under en helt ny forsvarsindustri i hele Nord-Norge, sier Terje Steinsund, daglig leder av Arena Nord Utvikling.

Regjeringen Solberg har i sin nordområdemelding «Meld. St. 9 (2020–2021)» et ønske om å styrke samarbeidet mellom Forsvaret, næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøer i Nord-Norge, herunder vurdere potensialet for en forsvarsindustriklynge.

Engasjement fra politikere fra Troms og Nordland, Universitetet i Tromsø, forsvarskommuner, næringshager og næringslivet er nødvendig for å realisere en forsvarsindustriklynge i Nord-Norge

Svendsenutvalget med sin rapport 24. juni 2020 om «Økt evne til å kombinere menneske og teknologi – veier mot et høyteknologisk forsvar», pekte på de store mulighetene i forsvarsrelatert teknologiutvikling gjennom intensivert innovasjon og eksperimentering, nettopp i nord. Utvalget tok til orde for at utvikling bør skje distribuert, så nært de operative miljøene som mulig.

Støre-regjeringen sier i sin distriktsmelding «Meld. St. 27 (2022–2023)»: «Regjeringa vil vurdere korleis ein kan utvikle ambisjonane om forsvarsindustriklyngje i nord, med private, offentlege og militære satsingar som ein del av dette. Ei strategisk satsing rundt basane til Forsvaret kan gje lokale leveransar, kompetansetilgang, sterkare fagmiljø, arbeidstakarmobilitet og auka attraktivitet som bustad for familiar».

Rolf Austgard Foto: Jan-Erik Bergstad

Forsvarskommisjonen peker i NOU 2023:14 på at for Forsvaret, landsdelen og næringslivet ligger det et uforløst potensial i å tilrettelegge for større forsvarsindustrielt samarbeid med operative avdelinger i dette arktiske miljøet, med operasjonsnær innovasjon og eksperimentering, der også Forsvarets forskningsinstitutt spiller en viktig rolle. Det bør videre vurderes hvordan man på tvers av tradisjonelle sektorgrenser kan få til en felles, koordinert innsats for teknologiutvikling, strategisk planlegging og gjennomføring.

Engasjement fra politikere fra Troms og Nordland, Universitetet i Tromsø, forsvarskommuner, næringshager og næringslivet er nødvendig for å realisere en forsvarsindustriklynge i Nord-Norge. Markedsføring og politiske innspill vil være viktig for etableringen. Interregionalt og tverrpolitisk samarbeid er gode forutsetninger for å lykkes.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her