I et redaksjonelt oppslag i Folkebladet lørdag 11. november lover målselvordfører Martin Nymo (H), barduordfører Toralf Heimdal (Sp) og sørreisaordfører Jan-Erik Nordahl (Ap) å snakke med én stemme om den kommende langtidsplanen for Forsvaret, og de vektlegger at partiene ordførerne representerer, har 112 av de 168 (169) representantene på Stortinget.

Representasjon fra Troms på Stortinget er for tida to fra Ap, èn fra Sp, èn fra Høyre, èn fra Frp og èn fra SV, samtidig som to av ministrene er fra Troms. Det trengs kløkt for å overbevise de 163 stortingsrepresentantene som ikke er fra Troms, om hva som er best for forsvaret av Norge, landsdelen og Indre-Troms.

Til tross for at statsministeren har uttrykt et ønske om et tverrpolitisk samarbeid og vedtak om en ny langtidsplan for Forsvaret, er det regjeringens plan ført i pennen av Forsvarsdepartementet som vil bli presentert for Stortinget og vedtatt punktvis med et flertall og et mindretall. Selv med en krig i Europa og en spent sikkerhetspolitisk situasjon med et aggressivt Russland som nabo, vil lokale og regionale interesser konkurrere om forsvarskroner. Forsvaret må være der trusselen er størst og ikke etter hvor partiene kan få flest stemmer. Dette er det ikke alltid like lett å få gehør for.

Ordførerne må gå lenger enn «å plaske i den lokale andedammen», et uttrykk den tidligere redaktøren i Nye Troms, nå journalist bak oppslaget i Folkebladet, har brukt om lokale initiativ i forsvarsdebatten. Hvis det var så lettvint som partifordelingen på Stortinget viser, ville Forsvarets hovedbase for helikopter blitt videreført på Bardufoss flystasjon. Det ville verken Høyre eller Ap i LTP 2016 eller senere. Uomtvistelig var Bardufoss flystasjon med store investeringer hovedbasen for Forsvarets helikopter fra 2009 til 2016.

Det vil være klokt av ordførerne i Målselv, Bardu og Sørreisa å involvere SV, Venstre og Fremskrittspartiet lokalt og regionalt og egne fylkespartier og stortingsgrupper i arbeidet mot en ny langtidsplan

I dag mangler Kystvakten, Fregattvåpenet og Hæren helikopter, og de gamle Bell 412, som Spesialstyrkene benytter, skal ikke som planlagt skiftes ut men nå bare levetidsforlenges. Den største utfordringen til Kystvakten er en langvarig mangel på maritime helikopter. En helikopterfloke for Forsvarets operative avdelinger som må løses nå.

Det er korrekt som Toralf Heimdal gir uttrykk for: Felleskapsfokus er ingen ny tanke. Noen av innspillene utarbeidet lokalt og regionalt om Forsvarets utvikling i Troms og i landsdelen er:

* Den besværlige freden, Utredning om forsvaret i og av landsdelen i et nasjonalt perspektiv – Landsdelsutvalget 2000.

* Konsekvensen av anbefalinger i FS2000 og NOU 2002:20 av blant annet Vidkunn Haugli, leder og varaordfører i Målselv, Roald Linaker ordfører i Bardu, og Magnor Olsen ordfører i Sørreisa.

* Nordområdesatsing – Innspill til lokalisering av nasjonalt kompetansesenter for helikopter – Målselv kommune 2010, av Harald Gustavsen og Lars Tore Hansen.

* Forsvar av Norge – Forsvar i nord – Troms-dokumentet 2016.

* Forsvar av Norge - Nasjonal Landmakt – Troms- dokumentet 2- 2017, om Norges landmakt.

* Bardufoss flyplass, Luftforsvarets flystasjon og sivil/militær lufthavn nå og i fremtiden, Arctic Aviation Center – Målselv kommune 2018, av Viggo Fossum.

Nasjonalt og lokalt vil det være viktig å følge opp:

* Evne til forsvar – vilje til beredskap – eksisterende Langtidsplan.

* Forsvarskommisjonen av 2021 – NOU 2023: 14.

* Forsvarsjefens fagmilitære råd 2023.

* Forsvarsanalyse 2023 – Forsvarets forskningsinstitutt.

Jan-Eirik Nordahl er helt i tråd med sentrale anbefalinger når han sier at det må komme investeringer i eiendom, bygg og anlegg (EBA) og personell må rekrutteres og beholdes. Like viktig — og kanskje aller viktigst — er å styrke forsvarsbudsjettet slik som Forsvarskommisjonen, forsvarssjefen og Forsvarets forskningsinstitutt anbefaler. Underfinansierte langtidsplaner er en tragedie for Forsvaret.

FELLES STEMME: Målselvordfører Martin Nymo (t.v.), barduordfører Toralf Heimdal og sørreisaordfører Jan-Eirik Nordahl står samlet om den jobben deres felles forsvarskoordinator Leif Petter Sommerseth (i rød jakke) nå skal gjøre fram mot en ny langtidsplan for Forsvaret, skrev Folkebladet lørdag. Foto: Gjermund Nilssen

Målselv Venstre sine prioriteringer utover implementering av eksisterende LTP, anbefalingene gitt av Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefen er:

* En vekst i forsvarsbudsjettet i tråd med Forsvarskommisjonens anbefalinger og Forsvarssjefens høyeste ambisjonsnivå.

* En avdeling av Spesialstyrkene sammen med en ving av 339 Special Operations Aviation Squadron (SOAS) eller en ving av en fremtidig ny helikopterskvadron for SOAS etableres i Indre-Troms for med kort reaksjonstid å kunne dekke byene Narvik, Harstad og Tromsø og for å kunne anvise mål for alle typer våpenplattformer.

* Bardufoss flystasjon blir navet i Forsvarets helikoptervirksomhet.

* Befalsutdanning legges til Troms.

* Det etableres en Forsvarsindustriklynge for utvikling, test og vedlikehold av forsvarsmateriell langs aksen Narvik-Tromsø. Målselv og Balsfjord har avgitt nesten 200 kvadratkilometer til det faste øvingsområdet Mauken- Blåtind.

Det vil være klokt av ordførerne i Målselv, Bardu og Sørreisa å involvere SV, Venstre og Fremskrittspartiet lokalt og regionalt og egne fylkespartier og stortingsgrupper i arbeidet mot en ny langtidsplan. Et initiativ som er lovende og krever mer enn plasking i den lokale andedammen.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her