Klima- og miljødepartementet har i «Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet», definert friluftsliv slik: «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse».

Det kommer også fram i denne stortingsmeldingen at det er viktig å ha en definisjon på hva friluftslivet er, slik at de verdiene som ligger i begrepet blir ivaretatt. Det blir i stortingsmeldingen tydelig poengtert at motorisert ferdsel ikke inkluderes i friluftslivsbegrepet.

Målselv Sp mener at det blir feil å utelukke motorferdsel i friluftslivbegrepet, og vil presisere at snøscooteren har bidratt til fysisk aktivitet i friluft, miljøforandring og naturopplevelser for innbyggerne i Målselv i over 50 år.

Vi lar oss derfor ikke stoppe av motstand fra miljøbyråkratiet, og vil jobbe videre med mål om et gjennomgående løypenett i Målselv

Dette, samt en rekke andre innspill for å tilpasse motorferdselregelverket til dagens virkelighet, har Målselv Sp oversendt til det regjeringsoppnevnte Motorferdellovutvalget. Innspillet kan i sin helhet leses på Motorferdellovutvalget sin nettside.

Andreas Fosslund Karlsen Foto: Privat

Målselv Sp har siden 2015, når endring av motorferdselloven åpnet for å etablere rekreasjonsløyper for snøscooter, vært en pådriver for etablering av dagens løypenett.

126 kilometer løyper med utgangspunkt i Kirkesdalen, Dividalen og Rostadalen er etablert, og kommunen er nå i prosess med en løype fra Senja kommune til Målselv Fjellandsby.

Målselv Sp mener at et godt utbygd løypenett gir et viktig tilskudd til både bolyst og blilyst, særlig for ungdommene på bygda. Vi lar oss derfor ikke stoppe av motstand fra miljøbyråkratiet, og vil jobbe videre med mål om et gjennomgående løypenett i Målselv, samt tilknytning til løypenettverkene i alle våre fem nabokommuner.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her