Etter åtte år med høyrestyre, privatisering og økte forskjeller ga velgerne oss tillit til å danne regjering sammen med Senterpartiet ved høstens stortingsvalg. Det norske folk var klare for en mer rettferdig kurs for Norge. Nå har Ap/Sp-regjeringen styrt landet i 100 dager, og det er betimelig med en statusrapport.

På hundre dager har regjeringen lagt frem en rekke forslag som underbygger vårt prosjekt om at arbeidsfolk skal få mer makt over egen hverdag. Forslagene innebærer en fundamental maktforskyvning i arbeidslivet. Og det er etterlengtet, etter åtte år med en høyreregjering som jobbet mot arbeidstakere, og ikke med.

Vi endrer norsk arbeidsliv til det bedre for vanlige folk

Innenfor arbeid og inkludering er følgende endringer igangsatt av Ap/Sp-regjeringen:

 • Feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige er gjeninnført. Modellen fra 2021 videreføres i 2022 og fra 2023 iverksettes en ny varig modell.

 • Karensåret for AAP-mottakere fjernes! Personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart på NAV eller helsevesenet. Folk blir ikke friskere av å bli kastet ut i et «venteår».

 • Det er vedtatt en varig styrking av NAV for å få sette dem i stand til å følge opp unge ledige mye tettere, og det er bevilget penger til 1000 flere tiltaksplasser.

 • Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes.

 • Regjeringen lovfester heltidsnorm og styrker deltidsansattes fortrinnsrett. Hele, faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Pensjon fra første krone er fremskyndet slik at det ble gjeldende allerede fra 1. januar i år. Det er et viktig steg i riktig retning for å sikre bedre pensjonsopptjening for alle som er yrkesaktive i dag.

 • Det er fremmet forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for fagforeningene ved ulovlig innleie.

 • Det er sendt forslag om å stramme inn på bruken av innleid arbeidskraft fra bemanningsbransjen på høring, inkludert forbud mot innleie i byggenæringa i Oslofjordområdet.

 • Fagforeningsfradraget dobles på to år, 50 prosent i 2022 og 50 prosent i 2023.

 • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet er styrket, og har blitt instruert om å slå hardere ned på brudd.

 • Arbeidet med å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv er satt i gang.

 • Regjeringen har gjort ferieloven gjeldende på Svalbard.

 • Arbeidet med å rydde opp i i taxinæringen er i gang. Vi skal stanse frislippet og sikre næringen ordnede forhold, der kundene er trygge og sjåførene har en jobb de kan leve av!

Arbeiderpartiet i regjering forandrer Norge. Der Høyre-regjeringa beskyttet de med mest fra før, foreslo kutt i formueskatten som en løsning på alle problemer, privatiserte velferden og svekket det organiserte arbeidslivet – flytter denne regjeringen ved hver anledning makta tilbake til folket. Frihet, råderett og innflytelse over eget liv — gir vanlige folk makt. Derfor har regjeringen satt i gang en storrengjøring i arbeidslivet som sikrer trygghet for arbeid og i arbeid. Folk skal ha en lønn å leve av, og en jobb å leve for.

Fasiten etter 100 dager med Arbeiderpartiet i regjering er med andre ord solid. Vi endrer norsk arbeidsliv til det bedre for vanlige folk. Og vi er bare så vidt i gang!