La det være helt klart, vi i Troms kan ikke godta dårlige helsetjenester i nord enn i resten av landet. For Troms Arbeiderparti er det et bærende prinsipp at det skal være tilgang til likeverdige offentlige helsetjenester til alle, uansett om du bor i by eller i distriktet.

De fleste berøringspunkt vi har med helsetjenesten, er den som drives ute i kommunene. Men, når behovet oppstår for mer spesialisert helsehjelp, skal vi være trygge på å få et gode tilbud og komme oss frem til dem.

For å sikre dette, må UNN ha gode nok rammer til å sikre ambulansetjenesten. Det er særlig viktig å se på om dekningen av ambulanser er god nok i områder med lang veg inn til sykehus. I tillegg må ordningene for pasientreiser forbedres, slik at ikke pasienter og pårørende får unødvendig lang, belastende og kostbar reisevei.

Befolkningen i Troms har Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) med Tromsø, Harstad og Narvik som sine lokalsykehus. Samtidig skal UNN være et regionsykehus og universitetssykehus. Det betyr å gi avanserte spesialisthelsetjenester til hele den nordnorske befolkningen, og ha et særegent fokus på utdanning, forskning og utvikling.

Den viktigste innsatsen vi kan gjøre for å utvikle og forbedre vårt helsetilbud i nord, er å satse på folkene

I den store omstillingsprosessen som Helse Nord står oppe i, er det viktig å gjøre en målrettet styrking av UNN. Omstillingsprosessen må ivareta solide, gode fagmiljø, utvikling og kompetanse. Vi må sikre at UNN er på nivå med resten av universitetssykehusene i landet. Å styrke UNN, er med å sikre befolkningen i nord kortest mulig vei til høyspesialiserte helsetjenester.

Troms Arbeiderparti vil særlig peke på viktigheten av en større og styrket satsing på kreftspesialisering, nyfødt-intensiv, psykiatri og høyteknologisk utstyr som operasjonsroboter. Den nylig lanserte rapporten om PCI-tilbudet i nord har vist at det er sårbart og lite bærekraftig å splitte solide høyspesialiserte fagmiljø mellom flere lokalisasjoner.

Vi må fokusere fremover på å ha fornuftige funksjonsfordelinger som bygger opp under UNN som region-, universitets- og lokalsykehus og våre varierte lokalsykehus i nord.

Samtidig med å være spydspiss i nord på høyspesialiserte helsetilbud, må UNN ha rom for å gi befolkningen lokalsykehusfunksjoner gjennom de tre lokalsykehusene og de desentraliserte tjenestene. Flere spesialisthelsetjenester er over år desentralisert til distriktsmedisinske senter, senter for psykiske helse og rusklinikk, sykestuer og fødestuer, for å gi befolkningen i distriktene nødvendig tilgang på spesialiserte helsetjenester.

For Troms Arbeiderparti er det viktig at alle behandlingssteder i Troms må bestå. I Troms er den desentraliserte spesialisthelsetjenesten viktig for å legge til rette for at folk skal kunne bo der de vil, og være sikret nødvendig tilgang og kortere reisevei til spesialisthelsetjenester.

Den viktigste innsatsen vi kan gjøre for å utvikle og forbedre vårt helsetilbud i nord, er å satse på folkene. Dette må skje langs flere akser. Regjeringen må videre ta grep på nasjonalt nivå for å regulere og begrense bruken av vikarbyrå i helsetjenesten. Det må satses på kvalifisering og rekvalifisering av personell, en fornuftig oppgavedeling mellom ulike profesjoner og fagfolk, samt å utforske muligheten til å ta i bruk teknologi i større grad.

Troms Arbeiderparti vil også peke på at regjeringen i Hurdalsplattformen legger opp til en omfattende «tillitsreform» i offentlig sektor. Den tar til orde for å se etter «tidstyver» og overdrevet eller feil bruk av ressurser til administrasjon og byråkrati. Helse Nord må gjennomgå administrative ressurser i omstillingsprosessen. Målet må være at administrative ressurser rettes direkte inn på å understøtte fagfolkenes arbeid. Vi tror det er mye å hente på å bruke ressursene annerledes og bedre.

Vi må sikre vår felles offentlige helsetjeneste i Nord-Norge, der pasientsikkerheten ivaretas uten sosiale eller geografiske forskjeller. Da må vi både ha en trygg og rettferdig helsetjeneste der folk bor, og et faglig sterk og forutsigbar/bærekraftig spesialisttilbud på vårt regions- og universitetssykehus.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her