Som innbyggere er kommunen vårt viktigste offentlige støtteapparat i alle faser av livet. Vi som bor i små kommuner har den store fordelen av at kommunen er tett på i våre liv.

For at Bardu kommune skal være på sitt beste trengs det god og målrettet politisk ledelse som er opptatt av å løse utfordringer innbyggere møter, samtidig som at man har en politisk styring med klare mål for hvor kommunen skal fremover. Bardu Arbeiderparti vil ta ansvaret for å bygge et trygt, sterkt og raust Bardu for framtiden.

Bardu Arbeiderparti tror på sterke fellesskapsløsninger. Det er sammen vi når våre mål om en riktig utvikling av kommunen. Vi er opptatt av at vår politikk skal sørge for at du kan leve et godt liv med trygghet, muligheter og et sterkt lokalt fellesskap. Vi ønsker et bredt politisk samarbeid om de beste løsningene for Bardu-samfunnet.

Vi forplikter oss til å arbeide for at ingen i Bardu skal oppleve utenforskap eller trakassering på grunn av funksjonsevne, språk, kultur, etnisitet, kjønn, religion eller seksuelle legning. Ungdommen er framtida, og Arbeiderpartiet vil at en ambisiøs satsing på barn og ungdom skal være sentralt for lokalpolitikken. Samtidig skal Bardu være et godt samfunn å bli gammel i.

Vi må utnytte våre inntektsmuligheter godt, og bruke pengene riktig. Kommunens kraftinntekter og eiendomsskatt skal brukes for å bygge Bardu-samfunnet. Vi vil jobbe enda hardere for å skape nye arbeidsplasser, bosetting og bærekraftig økonomisk vekst.

For oss handler trygghet om nok hender og varme hjerter til de som trenger kommunens tjenester aller mest gjennom sitt livsløp. Vi ønsker en god offentlig helsetjeneste tilgjengelig for alle, uavhengig av personlig økonomi, bosted, språk og kultur. For å klare dette må forutsetningene i gjeldende helse– og omsorgsplan gjennomføres.

Bardu Arbeiderparti vil arbeide for å utvikle Bygdebyen Setermoen gjennom å skape flere møteplasser og nye tilbud

Personellmangel utfordrer den offentlige helsetjenesten i Bardu. For å sikre stabile og gode helsetjenester må det tas grep for å tiltrekke seg og beholde helsekompetanse. Kvinnehelse og gravides helse er spesielt viktig for Arbeiderpartiet. Trygghet for at man skal ivaretas som gravid og ved fødsel er viktig for den enkeltes trygghet og for bolyst. Derfor vil vi sikre følgetjeneste for våre gravide.

Arbeiderpartiet ønsker en moderne og god helsetjeneste for framtiden. For å være i posisjon til å møte framtidens utfordringer og muligheten må det satses på og tas i bruk ny teknologi i våre helsetjenester.

Med kommunen som sentral utviklingsaktør med ansvar for arealplanlegging, infrastruktur og næringsutvikling vil vi gjennom sterkere partnerskap og som aktiv kommune bidra til å skape et livskraftig Bardu som kan vokse. De kommunale veiene i Bardu har over år hatt mangel på vedlikehold og en standard som begrenser innbyggere og næringsliv sine muligheter til mobilitet og fremkommelighet. Arbeiderpartiet vil få vedlikeholdet av kommunale veier på rett spor. Trygge boligfelt, gang- og sykkelveg er også viktig for å bedre folks mobilitet i vår kommune.

Trygge oppvekst - og skolemiljøer er avgjørende for fremtiden. Denne tryggheten sikres best gjennom nok personell med riktig kompetanse i våre barnehager og skoler. Vi er stolte over det arbeidet som gjøres for våre barn og unge.

Vi vil ha en felles offentlig skole med høyt fagnivå blant lærere og ansatte. Det er den viktigste garantien for at barn og ungdom ikke faller utenfor. Vi vil ha barnehager med nok ressurser som sikrer trygge barn over til skolen. Vårt mål er at ingen skal falle utenfor i Bardu.

Bardu er en kultur og idrettskommune med stolte tradisjoner og høy kompetanse innenfor kultur og idrett. Vi vil ha idrett og kultur for alle. For å lykkes med dette må Bardu kommunene i enda sterkere grad samarbeide og styrke det frivillige arbeidet, som er en viktig del av kommunens identitet og bidrar til levende bygder og trivsel for innbyggere. Vi ønsker aktive ungdoms – og grendelag, og vil derfor arbeide for å sikre støtte til dette arbeidet.

Utviklingen av Bardu kommune handler mye om samarbeid, i og utenfor kommunegrensen. Bardu Arbeiderparti vil ha større ringvirkninger i lokalsamfunnet av den økende forsvarsaktiviteten som er varslet. Flere næringsaktører må bli invitert til nye etableringer.

Bardu Arbeiderparti vil arbeide for å utvikle Bygdebyen Setermoen gjennom å skape flere møteplasser og nye tilbud. Vi vil styrke samarbeidet med Forsvaret med tiltak som gjør at flere familier med tilknytning til forsvarsansatte velger å bosette seg i Bardu. Som vertskapskommune for forsvaret må vi bidra til å styrke det lokale grunnlaget for de ulike militære funksjonene og gjøre det enklere og mer attraktivt for ansatte i forsvaret å bli fastboende.

Vi har også store muligheter for å kutte utslipp lokalt, og velge miljøvennlige løsninger i Bardu. Det er viktig at kommunen gjør sitt for å kutte utslipp samtidig som at man er en partner for at folk og næringsliv kan omstille seg og velge klima- og miljøvennlige løsninger i sitt virke og sin hverdag.

Bardu Arbeiderparti vil med vår politikk ta ansvaret for å bygge et trygt, sterkt og raust Bardu for våre innbyggere og for framtiden.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her