På Senterpartiets landsmøte i vår sa et flertall nei til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya ved bruk av strøm fra land. Forslaget kom fra Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark. Melkøya-anlegget har siden oppstarten vært driftet basert på strøm fra eget gasskraftverk.

I det korte og mellomlange perspektivet styrer man mot et kraftunderskudd i Troms og Finnmark, det vil si at forbruket i regionen vil øke mer enn kraftproduksjonen. Det vil derfor være uforsvarlig å bruke de begrensede kraftressursene vi har i nord på elektrifisering av Melkøya. Da konsesjon i sin tid ble gitt ved Melkøya-etableringen, var forutsetningen at anlegget skulle driftes med strøm fra eget gasskraftverk og ikke belaste det ordinære strømnettet. Slik strømsituasjonen nå utvikler seg i vår regionen, synes denne forutsetningen å være enda viktigere enn da etableringskonsesjonen ble gitt.

Irene Lange Nordahl Foto: Privat

Flere industrietableringer i nord er blitt satt på vent på grunn av kraftsituasjonen. Det vil derfor være viktig at eventuelle kraftreserver man måtte ha og få gjennom framtidig kraftutbygging, blir brukt til ny industriutvikling og til samfunnsbygging i nord. Det er betydelig fare for at en eventuell elektrifisering av Melkøya vil ha som konsekvens at dette vil slå beina under øvrige industrietableringer og hindre utvikling av ny industri i vår landsdel.

Flere industrietableringer i nord er blitt satt på vent på grunn av kraftsituasjonen. Det vil derfor være viktig at eventuelle kraftreserver man måtte ha og få gjennom framtidig kraftutbygging, blir brukt til ny industriutvikling og til samfunnsbygging i nord.

Totalberedskapskommisjonen la nylig fram sin innstilling der det blant annet er fokusert på sikring av samfunnskritisk infrastruktur ved eventuell krig og større kriser.  Strøm er i denne forbindelse særlig samfunnskritisk. Svært mange samfunnskritiske funksjoner er totalt avhengig av tilstrekkelig tilgang på stabil kraft. Ser man planene om elektrifisering av Melkøya i en slik sammenheng, framstår det som uklokt både å bruke begrensede kraftressurser i landsdelen til elektriseringsprosessen, samtidig som det ligger i planene at gasskraftverket skal demonteres. Den betydelige reserve strømproduksjonskapasitet som ligger i det eksisterende gasskraftverket, bør forbli operativt. I kritiske situasjoner vil deler av denne produksjonskapasiteten kunne fases inn i det ordinære strømnettet og slik være et bidrag til å øke totalberedskapen i nord.

Russlands angrep på Ukraina har medført en betydelig endret sikkerhetssituasjon både i vårt land og i Europa for øvrig. Fokus på totalberedskap er i betydelig grad løftet. Elektrifisering av Melkøya ved bruk av strøm fra land kombinert med fjerning av den betydelige strømproduksjonskapasitet som gasskraftverket på øya representerer, høres i denne forbindelse ut som en svært dårlig ide, og snarere et bidrag til å svekke totalberedskapen framfor å øke den slik totalberedskapskommisjonen er opptatt av.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her