Vi har siden mai arbeidet med budsjettet 2024 og økonomiplanen 2024-2027. Etter mange år med omfattende og krevende tiltak for å skape økonomisk bærekraft, var det håpet mitt at vi nå skulle ha kommet over den verste «kneiken».

Økonomisk dyrtid og høye renter gjør imidlertid at politikerne i Bardu kommune nok en gang må vurdere krevende tiltak som kommer fra kommunedirektøren. Mange av disse vil oppleves utfordrende for innbyggerne og for mine kolleger. Som kommunedirektør er det imidlertid mitt ansvar å legge frem et budsjett som balanserer, og som er i tråd med kommunelovens bestemmelser.

For året 2024 innebærer det at jeg nok en gang fremmer tiltak som mange vil reagere på. Dette er tiltak som politikerne snart vil få på sitt bord, og fatte endelig beslutning om i desembermøtet,

Bardu har de siste årene gjennomført flere store investeringsprosjekter, blant annet bygging av Bardu skole og kulturarena. Det langsiktige måltallet på lånegjeld er 70 prosent, nå ligger vi tett opp mot 160 prosent, noe som gjør oss meget utsatt for renteøkninger. I lys av den økonomiske situasjonen, ser jeg meg nødt til å foreslå å øke eiendomsskatten med èn promille. Forslaget om nedleggelse av Øvre Bardu skole fremmes også på nytt. Dette er ikke noe jeg tar lett på, men det vurderes som nødvendig for å skape økonomisk balanse.

Jeg er sikker på at vi ved hjelp av tiltak og nytt omstillingsarbeid vil være i stand til å skape en økonomisk bærekraftig fremtid for Bardu kommune

Kreftsykepleierstillingen har stått vakant over tid, dette er på grunn av at vi har plassproblemer på Helsehuset. Ettersom stillingen innebærer spesialisthelsetjenesteoppgaver, må den være plassert fysisk nært legetjenesten. Stillingen som kreftsykepleier er foreslått holdt vakant i hele 2024. Jeg foreslår også å redusere følgetjenesten til jordmor, som i dag er tilgjengelig annenhver uke utenom ferier og annet fravær.

I tillegg til disse, og flere forslag som kommer i budsjettet, gjenstår ytterligere åtte millioner kroner for å komme i økonomisk balanse. Etter år med nedtak og utfordringer, vurderer jeg at vi må ha ekstern hjelp til videre prosess. Vi har kommet med mange forslag, tatt ned mange årsverk. Jeg tror det nå er nødvendig å få litt hjelp til prosessen og at noen kan se på mulighetene med «nye øyne». Det tror jeg er nødvendig for nok en gang å komme i mål, og forhåpentligvis finne noen løsninger som vi ikke allerede har tenkt på.

Selv i krevende tider har vi funnet rom for å foreslå noen positive tiltak. Eldrerådet og innbyggere for øvrig har lenge ønsket å øke utskrivningen av kommunale avgifter. Vi foreslår å øke fra halvårlig til kvartalsvis fakturering fra og med 2024. Det kommer også forslag om å øke innen demensomsorg og hjemmesykepleien. Videre er det lagt forslag om midler til hallbetjent/badevakt til Barduhallen.

Bardu kommune har stått i krevende omstilling over flere år. Nedgangen i årsverk og effektiviseringen av tjenester har vært betydelig, og vi ligger nå godt under måltallet på årsverk fra 2017. Dette er en tydelig pekepinn på at vi i Bardu kommune har jobbet hardt for å drifte ansvarlig.

Med betydelig lånegjeld, har de siste rentehevingene vært svært merkbare. Jeg er sikker på at vi ved hjelp av tiltak og nytt omstillingsarbeid vil være i stand til å skape en økonomisk bærekraftig fremtid for Bardu kommune. Dette vil kreve tålmodighet, forståelse og felles innsats. Jeg er optimistisk med tanke på at vi, slik vi har gjort tidligere, vil finne veien gjennom disse utfordringene — og fortsette å bygge et sterkt og levedyktig samfunn i dag og for fremtiden.

Budsjettet legges i disse dager ut offentlig til vurdering hos innbyggere, i interesseorganisasjoner, utvalg og blant kommunens politikere. Denne prosessen er også svært viktig for å bistå til at beslutningene som til slutt tas er best mulig.

Jeg er glad for engasjementet og interessen fra alle de interesserte i kommunen. Det gjør at vi får drøftet hvilke grep vi kan og bør gjøre og ha åpenhet i prosessene — også de som er ekstra krevende.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her