Troms er Norges viktigste forsvarsfylke. Målet for vår forsvars- og sikkerhetspolitikk er å hevde norsk suverenitet og sikre nasjonale interesser. Ambisjonen skal være å kunne forsvare hele Norges territorium gjennom et beroligende terskelforsvar i tillegg til avskrekking gjennom NATOs kollektive forsvar. Målet for forsvars- og sikkerhetspolitikken er å hevde norsk suverenitet, sikre nasjonale interesser og medvirke til å sikre internasjonal stabilitet.

Senterpartiet står fast ved at Nordområdene forblir Norges viktigste strategiske satsingsområde. Dette gjelder både for hæren, heimevernet, luftforsvaret og sjøforsvaret. Og vi er opptatt av å beholde- og videreutvikle dagens basestruktur i nord. Norge må ha et nasjonalt og selvstendig forsvar med egnede kapasiteter på land, i luft og på sjø. Et balansert forsvar med utgangspunkt i det fellesoperative er viktig både for Norge og NATO.

Landforsvaret med sine soldater på bakken spiller i de fleste konflikter en avgjørende rolle. I Forsvarets omstillingsarbeid er det avgjørende at hæren utvikles videre til å bli en moderne landstyrke som kan fylle sin viktigste funksjon – førstelinjeforsvaret. Det er derfor strategisk viktig å sikre tilstedeværelsen og kampkraften i nord.

Senterpartiet vil i denne forbindelse jobbe for etablering av en fullverdig Brigade Nord med fire manøverbataljoner innen 2026 samt at utdanning av befal til hæren i større grad legges i nord for å knytte utdanning sterke opp mot det militærstrategiske hovedområdet i nord. Våre forpliktelser ovenfor NATO er svært viktig, og en fullverdig brigade bestående av fire manøverbataljoner med høy oppsetning er nå det eneste klokkeklare kravet til Norge fra NATO som ligger i gjeldende styrkemål.

Flere av forsvarssektorens ledelsesmiljøer, støttefunksjoner og utviklingsmiljøer må flyttes fra sør til det militærstrategiske hovedområdet i nord. Senterpartiet vil i denne forbindelse jobbe for at robuste avdelinger av Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsmateriell etableres i nord samt at også Forsvarets logistikkledelse flyttes fra Oslo til det militærstrategiske hovedområdet i nord.

Forsvaret må i sum styrkes kraftig gjennom en helhetlig opptrappingsplan som innebefatter mere personell og materiell. Det må i denne forbindelse etableres incentivordninger og bedre lønnsbetingelser for personell som velger å bosette seg forsvarskommuner i nord. Det må også stilles krav om oppfølging av folkeregisterloven for å sikre økt bosetting og gjennom det en bedre beredskap i operasjonsområdene.

Etter at Senterpartiet inntok forsvarsdepartementet har vår minister levert gjennom beslutning om anskaffelse av stridsvogner, maritime helikopter, helikopter til Hæren og flere andre styrkinger av vår operative evne i nord

Bærebjelken i folkeforsvaret er verneplikten. Senterpartiet mener at det er viktig og nødvendig å øke antallet som gjennomfører verneplikten. Det må i denne sammenhengen etableres konkrete motiverende tiltak i form av eksempelvis gratis utdanning, ytterligere studiepoeng samt muligheter for jobb i forsvaret etter fullført verneplikt.

Et velfungerende heimevern er særlig egnet til å møte endringene i et uoversiktlig trusselbilde. Dette krever at heimevernet må være landsdekkende, desentralisert og med målsetting om kortest mulig responstid. Senterpartiet vil i denne forbindelse jobbe for etablering av en ny innsatsstyrke og en ny HV-stab i Tromsø, med særlig fokus på kystnære operasjoner.

Militært personell fra våre allierte bidrar med stor aktivitet i nord. En viktig del av deres aktivitet er å øve, teste utstyr og materiell under krevende forhold i samarbeid med norske styrker. Senterpartiet vil legge til rette for at den utenlandske øvingsaktiviteten i nord i større grad også kan gi ringvirkninger for det sivile samfunnet i form av arbeidsplasser i forsvarskommunene.

Totalberedskapskommisjonen la nylig fram sin utredning der ett av hovedmålene for kommisjonens arbeid var å fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap. Senterpartiet er i denne sammenheng opptatt av å medvirke til ytterligere utvikling av et sivilt leverandørnettverk i nær tilknytning til de operative avdelingene i nord.

Korte logistikklinjer mellom sivile leverandører av kritiske tjenester og produkter til Forsvarets operative avdelinger, vil være et sterkt bidrag til økt forsvarsberedskap i nord. Ved større materiellanskaffelser til forsvaret bør derfor vitale vedlikeholds- og servicefunksjoner legges nært de aktuelle avdelingene. Dette vil også bidra til større aktivitet og flere arbeidsplasser og derigjennom indirekte en «økonomisk overrisling» av de aktuelle lokalsamfunn. Det er i tillegg god distriktspolitikk som på en konkret måte understøtter viktige mål i totalberedskapskommisjonens utredningsarbeid.

Krigen i Ukraina og trusselen fra øst krever at vi nå tar et krafttak innenfor forsvarssektoren, med økning innenfor personell, materiell og infrastruktur i nord. Dette koster, men det vil være stor risiko i å la være. Etter at Senterpartiet inntok forsvarsdepartementet har vår minister levert gjennom beslutning om anskaffelse av stridsvogner, maritime helikopter, helikopter til Hæren og flere andre styrkinger av vår operative evne i nord. Dette ville ikke skjedd uten Senterpartiet i regjering. Husk dette når du skal stemme.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her