Når Senterpartiets varamann på Stortinget, Ivar B. Prestbakmo går ut i et debattinnlegg og kaller Høyres politikk for «grunnleggende distriktsfiendtlig», så er det grunn til å spørre seg hvor han har gjemt seg de siste månedene. Prestbakmo er altså med i en regjering som har gjennomført historiske skatteøkninger for folk og næringsliv, i en tid der mange opplever usikkerhet i hverdagen sin. Det har ikke minst fått kraftige konsekvenser i distriktene med arbeidsplasser som settes i fare og investeringer som stoppes opp. Når vi vet at en av de viktigste forutsetningene for bosetting i distriktene er arbeidsplasser og bedrifter, så kan ikke svaret være kraftige skatteøkninger som setter det i fare. Det er iallfall distriktsfiendtlig politikk. Klokkene burde også ringe når 8 av 10 bedriftsledere i en undersøkelse gir tilbakemelding om at regjeringen fører en politikk som i svært liten eller liten grad tar hensyn til bedriftenes behov.

Det virker som at den nye linjen til Senterpartiet i distriktspolitikken er å sende mer av den lokale verdiskapningen i distriktene til Finansdepartementet i Oslo, for å deretter kalle det for omfordeling til resten av landet etterpå. Det er en politikk jeg er uenig med Prestbakmo i. Jeg mener at vi må bidra til at mest mulig av verdiskapningen som skjer lokalt, blir igjen lokalt, slik at vi får lokal utvikling. Det er god distriktspolitikk, og det er også grunnen til at Høyre har foreslått lavere skatter på vanlige inntekter til folk, men også at det skal være lønnsomt å investere og gi folk en jobb å gå til. Derfor vil vi ta ned økningen som regjeringen har gjort i arbeidsgiveravgiften og formueskatten. Skal vi ha trygge arbeidsplasser i distriktene, må det ikke bli dyrere å ha folk ansatt. Høyre vil la jobbskaperne i distriktene fortsette å skape jobber og verdier.

Prestbakmo viser i sitt innlegg til det nye tiltaket om gratis ferje på enkelte samband, og mener at Høyre straffer lokalsamfunn som er avhengig av ferje, fordi Høyre ønsker en annen innretning på det. Det er ikke riktig. Høyre bidrar til å senke og halvere ferjeprisene i våre forslag til budsjett, men Høyre mener at det ikke bare er enkelte ferjesamband som skal være gratis. Det er en politisk prioritering vi gjør, fordi vi mener at det må være likebehandling når det gjelder ferjepriser, uavhengig av hvor du bor. Derfor vil vi heller bruke pengene på å redusere ferjetakstene jevnt over alle ferjesambandene.

Ordningen med gratis ferje på enkelte samband kan også få uheldige konsekvenser for enkelte lokalsamfunn, blant annet de som har hurtigbåt og ikke ferje.

Men det Prestbakmo ikke forteller om i sitt innlegg, er at regjeringen ikke kompenserer gratis ferje på enkelte samband fullt ut. Det gjør at fylkeskommunene må ta penger fra egen lommebok for å finansiere det, slik at andre tjenester som skole og fylkesvei potensielt må kuttes i. Jeg tror heller ikke at folk kun er opptatt av at enkelte fergesamband skal være gratis. Mange steder i distriktet så er det viktigere at ferja faktisk går, fremfor om den er gratis eller ikke. Det hjelper dårlig å ha gratis ferje om avgangstidene er elendige eller at ferja er en gammel rustholk med dårlig bilkapasitet. Vi har også i det siste sett flere saker, blant annet i NRK, om lokalbefolkning som ikke får bli med ferja, på grunn av at mange turister benytter seg av tilbudet om gratis ferje.

Det er ingen hemmelighet at Høyre vil ta ned den økte offentlige pengebruken som vi ser regjeringen har lagt opp til. Når vi står overfor store utfordringer som forsvar, flere eldre og klima, så øker det også behovet for å holde igjen på utgiftsveksten, slik at vi har handlingsrom til å løse disse utfordringene. Folk opplever også at renta går opp, at matvareprisene er rekordhøye og at de må betale mer i skatt med denne regjeringen. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som Høyre nylig la fram sørger vi for å levere et ansvarlig budsjett i usikre tider, der vi blant annet tar ned oljepengebruken. Vi må ikke bare utvide velferdsordningene i statsbudsjettet, men vi må også ha noen som skaper skatteinntekter til statsbudsjettet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her