Helse Nord ønsker å sikre likeverdig tilgang til gode helsetjenester og akuttberedskap. Det er vanskelig å se hvordan nedleggelse av fødestuene bidrar til dette.

Når Helse Nord nå jobber i ekspressfart med å utrede funksjons- og oppgavedeling, ligger det i kortene at endringer vil skje. Helse Nord går i stort underskudd, samtidig er det store utfordringer med å både rekruttere og beholde fagfolk til å dekke alle nåværende funksjoner i spesialisthelsetjenesten. Derom strides ingen.

Det er store pengesummer i spill. Da er det til å undres over at nedlegging av fødestuene i Nord-Norge inngår i begge de foreslåtte endringsscenarier.

En fødestue er noe helt annet enn en fødeavdeling. I motsetning til andre akutt-tilbud ved et sykehus, så trengs hverken anestesi-leger, operasjonssykepleiere, laboratoriepersonell, røntgenavdeling eller fødselsleger i døgnberedskap for å drifte en fødestue. Kun jordmor.

Heidi Tiller Foto: Privat

Økonomisk utgjør fødestuene derfor en liten kostnad. Så da må det vel være andre argumenter for hvorfor man tenker det er hensiktsmessig å legge disse ned?

Det er til dels prekær mangel på jordmødre ved fødebarsel avdelingen ved UNN Tromsø, der jeg selv jobber som fødselslege. Flere ganger i uka, hele året, mangler det jordmødre til å dekke dagens grunnbemanning. Det brukes mye tid og krefter på å skaffe vikarer, ringe rundt til jordmødre som har fri mellom natt- og kveldsvakt for å spørre prent om de kunne tenke seg å jobbe enda en ekstravakt.

Så jeg kan forstå at det kan fremstå som en fristende papirøvelse å legge ned fødestuene for å overføre jordmødrene tilknyttet disse til UNN. Men det fungerer ikke sånn. Fordi:

  • Jordmødrene ved fødestuene lever sine etablerte liv i lokalsamfunnet. Det er ikke vanskelig å finne seg en annen jobb innenfor det kommunale helsevesenet.

  • Dersom de vil endre bosted, er erfaringene at de flytter lengre sørover, sannsynligvis helt til hovedstaden. For der mangler de også jordmødre.

  • Selve fødselen utgjør en veldig liten del av det å frembringe nye borgere. De samme jordmødrene som er tilknyttet fødestuene står også for kommunal svangerskapsoppfølging og de gir et lokalt barseltilbud. Når gravide i nærområdet blir bekymret for redusert fosteraktivitet, eller lurer på om vannet har gått for tidlig, kan mye avklares på fødestua. Alternativet er en lang reise for enkel avklaring i beste fall, eller at terskelen for å oppsøke hjelp blir skummelt høy i verste fall.

  • Dersom man fjerner fødestuene, vil de samme jordmødrene i de respektive kommuner måtte ta hånd om følgetjeneste når disse gravide går i fødsel eller det oppstår andre akutte situasjoner i graviditeten og de trenger trygg transport til nærmeste fødeavdeling. Og da må en annen jordmor lokalt overta følgetjeneste-vakten mens en jordmor forlater kommunen i mange, mange timer. Jordmoren som følger den gravide/fødende under transport, må sannsynligvis overnatte på pasienthotellet i påvente av transport hjem igjen neste dag. Har noen regnet på om ikke dette vil koste vel så mye som å lønne jordmødrene for å heller bli på fødestua?

Når gravide i nærområdet blir bekymret for redusert fosteraktivitet, eller lurer på om vannet har gått for tidlig, kan mye avklares på fødestua. Alternativet er en lang reise for enkel avklaring i beste fall, eller at terskelen for å oppsøke hjelp blir skummelt høy i verste fall

  • Dersom noen har tenkt at ambulansepersonellet kan stå for slik følgetjeneste, så er både vi som er kvalifiserte fødselshjelpere (jordmødre og gynekologer) og ambulansepersonell skjønt enige om at det ikke er en god ide. En dags undervisning i akutt fødselshjelp gjør deg ikke jordmor-kompetent.

  • Dersom fødestuene legges ned, vil alle gravide måtte planlegge å bo på pasienthotell tilknyttet nærmeste fødeavdeling i påvente av fødsel. Det vil si hotellopphold 1-3 uker før fødsel – dersom de rekker det, da. Det koster også mye penger. I tillegg vet vi at fraværet fra familien kan være utfordrende for både mor, men også for barn og partner som venter hjemme.

  • Det er ikke slik at vi som jobber ved fødeavdelingen i Tromsø står og tvinner tommeltotter. Vi har ikke stor reservekapasitet, hverken arealmessig eller bemanningsmessig.

  • Det er vanskelig å se noen faglig gevinst for gravide og deres nyfødte ved å legge ned dagens modell av fødestuer. Omfattende kvalitets- og rapportarbeid viser at det er god kvalitet i arbeidet som gjøres ved fødestuene.

  • Antall gravide og kvinner i barsel som disse jordmødrene behandler, er langt høyere enn antall gravide som gjennomfører sin fødsel ved fødestuene. Disse jordmødrene bidrar i tillegg med andre viktige kvinnehelsetilbud lokalt, som prevensjonsveiledning og taking av livmorcelleprøver, og dermed avlaster de fastlegene. Å kun telle antall fødsler ved fødestuene er derfor ikke et godt mål på helsetilbudet som tilbys av disse jordmødrene.

Jeg sliter derfor med å se at det finnes gode argumenter for nedleggelse av fødestuene, hverken økonomisk eller faglig. Enda viktigere enn økonomiske perspektiver, synes i hvert fall jeg, er at fødestuene er trygge gitt dagens modell. De tilbyr god og forsvarlig fødselshjelp, med faste erfarne jordmødre. Det er ikke på fødestuene vikarpengene renner ut.

Jeg støtter helt opp om Helse Nords arbeide om å jobbe for en trygg og effektiv spesialisthelsetjeneste for fremtiden. Som spesialist i fødselshjelp med mange års erfaring fra et universitetssykehus, vet jeg utmerket godt hvor viktig det er at høyrisiko gravide og -fødende får tilgang til høyspesialisert helsetjeneste og -kompetanse når det trengs. Men alle fødende tilhører heldigvis ikke denne gruppen. «Rett behandling – på rett sted – til rett tid», var tittelen på stortingsmelding nr. 47 om samhandlingsreformen. Fødestuene er nettopp det.

Robuste fagmiljøer er kjempeviktig, men det er også robuste lokalsamfunn. Helse Nord ønsker å sikre likeverdig tilgang til gode helsetjenester og akuttberedskap. Det er vanskelig å se hvordan nedleggelse av fødestuene bidrar til dette.

Kjære Helse Nord, hvorfor ikke velge å se på fødestuene som en del av fremtidsløsningene? Der lav-risiko gravide kan fortsette å føde og ha sin barseltid på lavest mulig nivå. Kanskje Helse Nord kunne se på fødestue-modellen som en mal for også andre pasientgrupper? Og ikke minst, kvinnene selv ønsker å ha dette tilbudet – er det ikke snart på tide å lytte til dem det gjelder?

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her