I disse valgtider går flere partier ut med sine lovnader rundt hva de vil forbedre og utvikle i den kommende kommunestyreperioden. Mange av løftene og ønskene som framkommer synes jeg er gode. Så gjenstår det å se om handlekraften er like god som forslagene. For Fremskrittspartiet er vi tydelige på én ting i Sørreisa; Vi må prioritere de viktigste tingene først! Trygghet og omsorg: Vi må sikre at alle gamle og syke i kommunen får det omsorgstilbudet de fortjener. Vi må styrke bemanningen, og finne gode tiltak for å forebygge sykefravær og styrke hele helse og omsorgssektoren. Det inkluderer å øke kapasiteten på sykehjemmet. Dette kan gjøres ved å bygge ut det eksisterende sykehjemmet, eller tilrettelegge for etablering av privat helse og omsorgstilbud. Vi ønsker også å bygge flere omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester, for og ivareta den eldrebølgen vi står ovenfor. Oppvekst: Alle barn og unge i Sørreisa skal ha et trygt og godt skolemiljø. I forhold til de faktiske forhold rundt mobbe-problematikken i Sørreisa-skolen, har vi i Fremskrittspartiet ett krav som vi kommer til å stille til det nye kommunestyret; I saker som omhandler mobbing, hvor ikke skolen eller skoleeier klarer å sette inn gode nok tiltak — eller at situasjoner over tid ikke bedres (for eksempel over en periode på to år), skal saken opp til politisk behandling.

Det viktigste: Sikkerheten til innbyggerne, omsorgen for våre eldre og tryggheten til barna våre

Jeg mener det er viktig for kommunen å bruke politiske organ som støtte i vanskelige saker, for og hjelpe til med å fatte potensielt vanskelige beslutninger i mobbesaker. Samferdsel: Sørreisa er en kommune med et enormt etterslep på vedlikehold av de kommunale veiene. Mange av veiene er et lappeteppe uten like, og enkelte veier har ikke en gang asfalt. Dette er noe Fremskrittspartiet ønsker å innvilge mer midler til. Grunnen til dette er enkelt; bedre veistandard = større trafikksikkerhet! I forbindelse med den nye, flotte skolen vi har fått i sentrum av Sørreisa, er heller ikke gang og sykkelstiene godt nok utbygd. Vi mangler gang og sykkelsti på strekningene fra sentrum til Skøelv og Gottesjord. Dette er strekninger mange barn ferdes langs veien på, og jeg mener dette er noe vi vil jobbe for å få på plass i løpet av den kommende perioden. Vi velger å omtale disse tre hovedpunktene som «de viktigste» punktene. Grunnen for dette er enkel; Sikkerheten til innbyggerne, omsorgen for våre eldre og tryggheten til barna våre. Dette mener vi er gode grunnverdier for det videre politiske arbeidet vi ønsker å gjøre framover. Godt valg!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her