Av Jørn Hugo Lundberg, 1. kandidat og Marte Løvaas, 2. kandidat Sørreisa Senterparti

Senterpartiet vil jobbe for at Sørreisa kommune skal være en god, attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. Vi er opptatt av gode offentlige tjenester med egne ansatte og kampen mot økte forskjeller. Dette er en grunnmur i velferdsstaten og sikrer likeverdige tjenester, uavhengig av størrelsen på pengeboka og hvor folk bor.

Senterpartiet vil at kommunen skal legge til rette for etter- og videreutdanning, som utdanning ved høyskole/universitet og fagbrev for de som ønsker det. Kompetanseutvikling er viktig for å sikre gode tjenester og for å være en attraktiv arbeidsgiver.

Ekstra gledelig er det at det nå er mulig å ta både fagbrev og høyere utdanning desentralisert ved Studiesenteret Midt-Troms, slik at de ansatte kan være i jobb mens de tar utdanning. Det er vi opptatt av at Sørreisa kommune skal tilrettelegge for.

Sørreisa var blant de kommunene som sa nei til kommunesammenslåing, og som ble økonomisk straffet

Senterpartiet vil at kommunen skal ha fokus på å beholde de gode ansatte vi har og på rekruttering, slik at vi har den kompetansen som trengs for å tilby gode tjenester til folk. Derfor er det også viktig at antall lærlinger økes i kommunen.

I den siste kommunestyreperioden har utfordringen knyttet til mangel på personale, særlig i barnehagene, fått stor oppmerksomhet. Dette er noe Senterpartiet er opptatt av. Vi har tro på å øke grunnbemanningen gjennom ett ambulerende team som kan jobbe i flere avdelinger/flere barnehager etter behov.

Dette vil være faste ansatte som kjenner øvrige personale, rutiner og barna. Økt grunnbemanning i barnehage og skole vil bidra til redusert sykefravær og bedre arbeidsmiljø for de ansatte, samt bedre hverdag og tilbud til barna.

Senterpartiet er imot privatisering, vikarbyrå, sosial dumping, arbeidsmiljøkriminalitet — og vi er opptatt av tjenester med egne ansatte. Senterpartiet mener at innleie fra bemanningsforetak undergraver faste ansettelser, lærlingeordninger, fagkompetanse og at det svekker det organiserte arbeidslivet. Vi mener at kommunen må organiseres med egne vikarløsninger som erstatter bruk av bemanningsbyråer.

Rekruttering handler om hvordan arbeidslivet organiseres. Målet om hele stillinger og heltidskultur, tilstrekkelig bemanning, ei lønn til å leve av, og kompetanseutvikling er viktig for Senterpartiet.

For å sikre gode tjenester i kommunen må staten sørge for et tilstrekkelig økonomisk grunnlag for kommunene. Senterpartiet i regjering har sørget for å styrke kommuneøkonomien og det vil vi fortsette med. For Sørreisa kommune utgjør økningen 5,388 millioner kroner. Midler som kommer godt med til tjenester innen helse, eldreomsorg, skole og barnehage.

Senterpartiet i regjering vil også at kommunene selv skal få bestemme over sin egen framtid, og er imot at kommuner som ikke vil slå seg sammen skal straffes økonomisk. Regjeringen har derfor sørget for å kompensere de kommunene som ble straffet økonomisk av Solberg-regjeringen for ikke å ville slå seg sammen med andre kommuner. En ordning som ble innført av Solberg-regjeringen i 2017 som en del av kommunereformen, der hensikten var å økonomisk straffe de kommunene som sa nei til kommunesammenslåing.

Sørreisa var blant de kommunene som sa nei til kommunesammenslåing, og som ble økonomisk straffet. I kommuneproposisjonen i vår kom den gledelige meldingen om at dagens regjering med Senterpartiet for 2024 vil gi økonomisk kompensasjon til disse kommunene. For Sørreisa utgjør denne kompensasjonen 1.187.000 kroner.

I 2024 kommer nytt inntektssystem for kommunene, der Senterpartiet vil sørge for at de mindre kommunene, som Sørreisa, vil bli godt ivaretatt. Det er avgjørende viktig for å kunne tilby gode tjenester nært folk i Sørreisa og ei trygg framtid.

Det har betydning om hvem som styrer — lokalt, på fylket og i regjering. Husk det når du skal stemme med kommune- og fylkestingsvalget i høst.

Godt valg!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her