Se Senja kommunestyre sitt siste møte før ferien. Møtet ble avviklet i Kunnskapsparken på Finnsnes. Vi beklager noe lav lyd i starten av sendinga.

Her er sakslista:

Sak 53/22: Årsregnskap og årsberetning 2021

Sak 54/22: Finansrapport 2021

Sak 55/22: Økonomirapport drift og investering 1. tertial 2022

Sak 56/22: Finansrapport 1. tertial 2022

Sak 57/22: Finansiering av diverse investeringsprosjekter

Sak 58/22: Ekstrabevilgning Kirkelig Fellesråd 2022

Sak 59/22: Søknad om tilskudd til etablering av helårlig gang/ski og trimsti på Husøy

Sak 60/22: Avsetning av søkbare midler til delfinansiering av ladestasjoner

Sak 61/22: Finansiering av kommunal egenandel ved etablering av flytemolo i Gryllefjord havn

Sak 62/22: Søknad om tilskudd på 250 000 kroner fra Senja Event og Utvikling AS til arrangementet Finnsnes i Fest

Sak 63/22: Gryllefjord skole - videre utredning og framdrift

Sak 64/22: Sammenbinding av Sjyveien, Gibostad og tiltak på eksisterende vei

Sak 65/22: Senja kommune som vertskommune for krisesentertilbud i Midt-Troms

Sak 66/22: Tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk 2022

Sak 67/22: Reistadløpet AS - Søknad om støtte til dag 2-løp

Sak 68/22: Kommunal detaljregulering Sildevika - Gryllefjord øst

Sak 69/22: Detaljregulering Kårvikhamn næringsområde

Sak 70/22: Kommuneplanens arealdel for Senja kommune

Sak 71/22: Kommunedelplan for klima, miljø og energi 2022-2032

Sak 72/22: Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gr. 1 - Dagligvaregruppen Tromsø AS

Sak 73/22: Frivillighetens år 2022 - Hvordan kan Senja kommune markere frivilligheten