Det var Arvid Olaf Bergesen (60) som omkom i ulykka ved Prostneset

foto