Staten ber retten avvise fjellov-søksmålet fra Bardu og Beiarn, men

Heimdal mener kommunene har en god sak

Bardu-ordfører Toralf Heimdal mener Bardu og Beiarn har en god sak når de krever å få legge fjelloven til grunn for forvaltning av utmarka i Nordland og Troms. Det mener ikke Regjeringsadvokaten.

GOD SAK? Barduordfører Toralf Heimdal mener at Bardu og Beiarn har en god sak når den nå krever at fjelloven skal gjelde også i Nordland og Troms. Men staten mener at kommunene ikke har anledning til å saksøke staten, og de krever derfor at retten avviser søksmålet.   Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Vi har nå i begynnelsen av oktober avsluttet en runde med prosesskriv fra begge parter, og vi leverte vårt siste tilsvar til Salten og Lofoten tingrett nå i dag (tirsdag, red. anm.). Statens holdning er at det er fire eiendommer i Bardu som er innkjøpt og ønsker av den grunn at saken skal avvises, men faktum er at disse eiendommene utgjør kun 0,4 prosent av eiendommene i Bardu. De resterende 99,6 prosentene er altså eiendom som bør gi innbyggerne her like mye rett som innbyggerne lenger sør i landet til å forvalte utmarka på egne premisser. Nå registrerer jeg at staten hevder at vi ikke har søksmålskompetanse og ikke representerer innbyggerne, og derfor mener de at saken må avvises av retten. Men vi mener absolutt at vi som kommune har rett til å påta oss en rolle på vegne av innbyggerne, og vi mener derfor absolutt at vi har en god sak, sier barduordføreren.


Saksøker staten for å få råderett over millioner

Bardu kommune anlegger søksmål mot staten for å få innført fjelloven i kommunen. Det besluttet flertallet i kommunestyret torsdag.


Staten vil avvise saken

Det var i juni at flertallet i Bardu kommunestyre vedtok at kommunen skulle gå sammen med Beiarn kommune om et søksmål mot staten ved Landbruks- og matdepartementet for å få innført fjelloven også i Nordland og Troms. Tidlig i juli ble stevninga tatt ut, og kravet kommunene fremmet var at statsgrunn i Nordland og Troms, i likhet med i alle fylker lenger sør, skal forvaltes av lokalt oppnevnte fjellstyrer i tråd med fjelloven. I dag er det Statskog som forvalter 45 prosent av landarealet i Nordland og Troms, og Bardu og Beiarn mener det er forskjellsbehandling når inntekter tilknyttet disse eiendommene går til staten istedenfor til lokale fjellstyrer. Det er Salten og Lofoten tingrett som forestår domstolbehandlinga av saken, og derfra får Folkebladet opplyst at neste steg i saken nå vil være en kjennelse vedrørende en avvisningspåstand fra staten. Denne kjennelsen vil foreligge om ikke lenge, og deretter vil eventuelle rettsforhandlinger bli berammet. Fra tingretten får vi også opplyst at det er for tidlig å si noe om tidspunktet for eventuelle rettsforhandlinger, for det kommer an på hvor omfattende saken er og dokumentmengden retten må forholde seg til.