Bekymret for uroen rundt legevakt-lokalisering

SAMARBEID: - Vi håper at kommunene vil samarbeide om å «lande» gode løsninger som på tilfredsstillende måte dekker alle parters behov, og at de evner å gjøre det på en solidarisk måte og til innbyggernes beste, skriver LHL-representantene. Foto: Merete Borgersen 

nyheter

LHL er en ideell og helhetlig helseorganisasjon for folk med hjerte, lunge, hjerneslag og astma/allergi-sykdommer og deres pårørende. Vi representerer derfor en betydelig del av IKL-tjenestens kundegrunnlag.

Det er med stor uro vi registrerer den usikkerheten som nå råder med hensyn til den etablerte IKL-tjenesten (interkommunal legevakttjeneste) for kommunene Lavangen, Salangen, Dyrøy, Ibestad, Bardu og Målselv. Det er en tjeneste som har «gått seg til» siden etableringen i januar 2017. I dag er dette en tjeneste som av berørt helsepersonell beskrives som godt og velfungerende for alle de kommuner som er omfattet av ordningen. Når en av kommunene nå har valgt å si opp dette samarbeidet er det noe vi sterkt beklager.

En slik løsrivelse som det her legges opp til vil for de øvrige samarbeidspartnerne kunne få særdeles uheldige konsekvenser. De antas å måtte se seg om etter andre legevaktordninger, ordninger som kan bety både dårligere og dyrere løsninger. Ansvarlig helsepersonell ved dagens IKL oppfattes til å ha tatt det inn over seg. De har innsett at dette vil berøre langt flere enn innbyggerne i en av de seks berørte kommuner. Det dreier seg om en helsetjeneste som berører til sammen vel 16.000 mennesker. Økonomi er en faktor vi har forståelse for at blir vektlagt, men da må det også evnes å se dette i en større og helhetlig sammenheng. Vi kan vanskelig se at helsetjenester er et område der det bør kuttes i budsjettene.

I tillegg til faktoren økonomi kan det synes som om dette har dreid seg om betydningen av nærhet til UNN Tromsø. Dette er et forhold vi mener er tillagt urettmessig stor betydning.Våre kommuner er slik geografisk plassert at de dekkes av tre sykehuslokasjoner under UNN; Harstad, Narvik og Tromsø. Hvor pasienten sendes etter å ha vært innom legevakta er avhengig av diagnose, og hvor kapasiteten i øyeblikket er best. I dag er situasjonen den at de fleste pasienter som har behov for sykehusbehandling etter å ha vært innom legevakta på Setermoen sendes til Narvik eller Harstad, og det uavhengig av bosted. Det samme må antas å være tilfelle for legevakta på Finnsnes.

Både UNN Harstad og UNN Narvik ligger i dag inne med utvidelses- og oppgraderingsprosjekt, og med det følger utvidet oppgaveportefølje. Det første spadetaket for nytt sykehus i Narvik tas inneværende år, og med fullføring sensommeren 2024. Det vil våre innbyggere nyte godt av. Når det gjelder akutte forhold der tidsfaktoren står sentralt er det reaksjonstiden til ambulansetjenesten som vil være avgjørende, og ikke hvor legevakta er lokalisert. Kommunikasjonen mellom ansvarlig lege og ambulansetjenesten styrer i slike tilfeller hvor pasienten skal henvises, og dermed unngås en vei innom legevakta. Tilgangen på gode digitale tjenester bidrar til at dette i dag fungerer meget tilfredsstillende.

Ambulansetjenesten i de berørte kommuner er samordnet. Forholdet mellom lokaliseringen av legevaktene og de ulike ambulansestasjoner er derfor en særdeles viktig faktor, sett opp mot responstida ved akutte hendelser.

Vi mener at det som må være styrende for kommunene når det gjelder valg av lokalisering for samordnet legevakt må være tilgjengeligheten til tjenesten, tilgangen på funksjonelle fasiliteter og på et sted som anses godt egnet til å samordne og utnytte de tilgjengelige helseressurser. Overordnet må være kvaliteten i det helsetilbudet som tilbys innbyggerne. Og for å få nødvendig kvalitet må selvsagt også de som betjener funksjonen være motivert, blant annet ved at det faglige miljø er vel ivaretatt. Det betyr at uttalelser fra helsefaglig hold må veie tungt når beslutninger i denne sak skal fattes. Helse er viktigere enn at politisk prestisje skal få lov til å råde i en sak som dette.

Vi håper at kommunene vil samarbeide om å «lande» gode løsninger som på tilfredsstillende måte dekker alle parters behov, og at de evner å gjøre det på en solidarisk måte og til innbyggernes beste. Som helseorganisasjon forventer vi stabilitet og trygghet i legevakttjenesten. Å legge ned går fort, det tar mye lengre tid å bygge opp, og oppbygging er ikke gratis.