Splittet i synet på bompenger

Senja-politikerne er splittet i synet på om delvis bompengefinansiering er veien å gå for å løse samferdselsutfordringene i kommunen.

UTFORDRINGER:  Senjapolitikerne er stort sett samstemte om at Finnsnes har trafikale utfordringer. Hvordan de skal løses og ikke minst hvordan løsningene skal finansieres er man mer splittet om.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Mandag la rådmannen fram for politikerne et forslag til Senja-pakke som delvis tenkes brukerfinansiert.

Rådmannen sier i saksframlegget at med dagens økonomi i Senja kommune og fylkeskommunen, så er det urealistisk å anta at tunnel, gang- og sykkelveier og andre viktige miljø- pg sikkerhetstiltak kan bli realisert i takt med den rivende utviklinga som skjer, uten at en kommer fram til en delvis brukerfinansiert pakkeløsning.