Omstilling og kutt i alle sektorer i Bardu kommune:

Senterpartiet tviholder likevel på grendeskolene

Kommunestyret har vedtatt et omstillingsprogram som innebærer store kutt i alle sektorer i kommunen. Likevel vil ikke senterpartiflertallet legge ned grendeskolene og flytte elevene inn i nyskolen som snart står ferdig på Setermoen.

ADVARTE: Enhetsleder Dagfinn Antonsen ønsker å legge ned Nedre Bardu skole så snart som mulig for å sikre handlingsrom for et bedre tilbud i skolesktoren i kommunen. Fra talerstolen advarte han formannskapet om at dagens situasjon kan føre til både lovbrudd og at flere elever blir henvist til PPT.   Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Onsdag ble omstillingstiltak og et administrativt forslag om å legge ned Nedre Bardu skole allerede til høsten behandlet som separate saker i formannskapet. Høyre og Arbeiderpartietes representanter stemte da for å skape større økonomisk handlingsrom gjennom å legge ned Nedre Bardu skole fra høsten 2021 og Øvre Bardu skole høsten etter, men slik ville ikke Senterparti-flertallet ha det. Med fem Senterparti-stemmer mot de to stemmene fra Arbeiderpartiet og Høyre ble det vedtatt å beholde skolene, men de økonomiske utfordringene blir ikke mindre med det.

Krevende omstilling

Den økonomiplanen for 2021 til 2024 som ble vedtatt i kommunestyret i desember hviler på ei omstillingsforutsetning om at kommunen må øke inntekter eller kutte utgifter tilsvarende 36,7 millioner i perioden. En intensjon i økonomiplanvedtaket er da å redusere antallet kommunale årsverk til 2017-nivå, og det er innført ansettelsesstopp og gitt ordre om å redusere konsulentbruk til et minimum i kommunen for å bidra til dette. Onsdag gikk enhetslederne for de sentrale enhetene gjennom sine kuttforslag for 2021, og den seansen kan med rette omtales som en aldri så liten armodsbeskrivelse. I helse, omsorg og barnevern legges det opp til et 2021-kutt på 2,45 millioner, og det innebærer blant annet stillingskutt på sykehjemmet, i tjenesten for rus og psykisk helse og ergoterapien. I enheten oppvekst, kultur og integrering er det lagt opp til et kutt på 2,681 millioner, og det betyr færre lærere på alle skolene, kutt i kulturskolen og betydelig færre kroner å rutte med i kultursektoren. Også innenfor de øvrige sektorene er det lagt opp til omfattende kutt, og noen av disse innebærer at det blir færre timer med bemanning i idrettshallen, redusert renhold, mindre penger til de kommunale veiene, redusert veterinærressurs, færre kroner til innkjøp, stillingsreduksjoner i kommunestaben og en rekke andre konsekvenser som til sammen skal gi ei beregnet innsparing på nesten 8 millioner kroner.