Lederlønninger i fylkeskommunen:

Når skamvettet forsvinner

REAKSJON: – Omfanget av disse offentlige utgiftene må tas tak i. Og det må gjøres nå, skriver Jan Skogheim.   Foto: Arne Ivar Hanssen

nyheter

iTromsø avdekket i forrige uke at de 100 best betalte i den nye fylkeskommunen i snitt hadde ca. 940.000 kroner i brutto årslønn (altså før skatt). Disse kan nå forvente seg et tillegg på ca. 80.000 kroner hver slik at brutto årslønn vil utgjøre i overkant av 1.000.000 kroner. Dette utgjør til sammen 100.000.000 kroner.

De 410 andre lederne i hadde i fjor en gjennomsnittlig årslønn på ca. 716.000 kroner før eventuelle tillegg og overtid. Noe som utgjør ca. 293.560.000 kroner før tillegg og overtid. Den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark har altså et lønnsbudsjett, bare for ledere, på over 294.000.000 kroner før tillegg og overtid er regnet med. Et lønnsbudsjett for ledere som i alle fall undertegnede synes er i høyeste laget. Men det er jo fint å registrere at i alle fall lederne i den nye fylkeskommunen får det de har krav på...

Imens lederne får sitt «råtner det på rot» i resten av organisasjonen. Det går nesten ikke en dag uten at det er oppslag i nyheter og aviser om elendige veier, videregående skoletilbud som er truet/legges ned, næringsinteresser som gir opp i møte med fylkeskommunalt byråkrati, fylkeskommunal bygningsmasse som forfaller, bussruter som forsvinner, kunst- og kulturinstitusjoner som forsvinner eller må redusere tilbudet, natur som forvitrer, mangel på tannleger, manglende ressurser til samisk og kvensk språkutvikling/formidling og så videre. Alt oppgaver som tilfaller fylkeskommunen å ivareta. Da bør en kunne stille seg spørsmål om det er rett å bruke en kvart milliard bare på lederlønninger? Og igjen; Dette er bare i ren lønn. Reiser, diett, overtid osv. kommer i tillegg.

Omfanget av disse offentlige utgiftene må tas tak i. Og det må gjøres nå. Å bruke nesten trekvart milliard på lederlønninger, pluss det som måtte komme av politiske utgifter, må sees på i lys av hvordan tilstanden er i resten av den nye fylkeskommunen. Lønnsfesten minner, i alle fall for undertegnede, på en grådighetskultur en ikke forbinder med det offentlige. En grådighetskultur hvor skamvettet har forsvunnet og det gjelder å «karre til seg» mest mulig.

En kan selvfølgelig ikke måle verdien av det arbeidet lederne gjør innenfor sine arbeidsområder. Særlig siden de ikke produserer noe som helst. Det eneste de gjør er å forvalte makt og byråkrati. Det er ute i organisasjonen at verdiene omsettes til målbar produksjon. Kort sagt; Hvor mye får en ut av de pengene som er igjen når lederne har fått sitt. Hvor mye samferdsel får innbyggerne? Hvor mange kunst og kulturopplevelser får innbyggerne? Hvor god er tannhelsen blant innbyggerne? Hvor godt vedlikeholder en sin eiendom? Hvordan er det i den videregående skolen? Og så videre.

Nå er sikkert lederne organisert i forskjellige fagforbund. Alt etter hva de er utdannet som. Men ifølge fylkets egne sider kan ledere forhandle direkte med dem om avlønning. En avlønning som skal gjenspeile «lederens kompetanse og stillingens kompleksitet». Undertegnede skal på ingen måte trekke fylkeskommunens ledere sin kompetanse i tvil. Ei heller raljere over stillingenes «kompleksitet». Men når det offentlige bruker så mye midler av innbyggernes penger på ledelse, må en forvente at en får særdeles gode tjenester tilbake. Noe undertegnede ikke opplever at en får tatt i betraktning de tjenestene Troms og Finnmark fylkeskommune leverer innenfor tidligere nevnte ansvarsområder.

Holdt nesten på å glemme det! I tillegg til disse byråkratene skal jo også de 57 politikerne i det nye fylkestinget ha sitt i godtgjørelser. Hva dette utgjør er vanskelig å anslå da møtene flyttes mellom Tromsø og Vadsø. Men at det blir noen millioner der og er det vel ingen grunn til å tvile på. Tør disse ta ansvaret for lønnsfesten i den nye fylkeskommunen eller synes de det er greit?