Flere innmeldte saker i konfliktrådet

Konfliktrådet i Troms har totalt mottatt 100 saker hittil i år, mens tilsvarende tall for 2019 var 117. Som tidligere år er det flest saker som omhandler vold.

DØMT: I Troms er en ungdom idømt ungdomsstraff hittil i år, mens tre har fått ungdomsoppfølging. Det er samme antall som på samme tid i 2019.   Foto: Sara Johannessen Meek

nyheter

I en pressemelding fra Konfliktrådet opplyses det om at det har vært særlig nedgang i antall straffesaker. Covid-19-pandemien med færre anmeldelser antas å være en av årsakene til nedgangen.

– Det er derimot gledelig at det har vært en økning i antallet sivile saker, altså henvendelser fra befolkningen, skriver Konfliktrådet i pressemeldingen.


Flere unge lovbrytere i Troms får oppfølging

I løpet av 2019 mottok Konfliktrådet i Troms 276 saker. De fleste av sakene omhandler vold.


I Troms er en ungdom idømt ungdomsstraff hittil i år, mens tre har fått ungdomsoppfølging. Det er samme antall som på samme tid i 2019. Sakene omhandler ulike forhold, som for eksempel narkotika, vold og seksuallovbrudd.

Gikk digitalt

Med koronatiltakene og nedstengningen av Norge, ble all meklingsaktivitet stanse i konfliktrådet.

– Etter å ha brukt tiden på å forberede mekling på ulike digitale plattformer, iverksatte Konfliktrådet i Troms, i likhet med resten av landet, mekling via skjerm eller telefon. Partene fikk i alle saker valget mellom å møtes digitalt eller avvente til fysiske møter igjen kunne avholdes. Mange ønsket skjermløsning for å bli ferdig med saken. Fra 22. april ble det gradvis åpnet for at sakene igjen kunne mekles fysisk, da tilrettelagt med hensyn til smittevern, skriver Konfliktrådet.

Videre påpeker de at mange har vært bekymret for oppfølging av barn og unge.

– I Troms har det, til tross for Covid-19, vært et godt og nært samarbeid mellom ulike instanser i ungdomssaker. Det har vært avholdt digitale møter, og ungdommen har blitt ivaretatt på best mulig måte sett i forhold til den spesielle situasjonen, skriver de i meldingen.

Tall fra året så langt fra Konfliktrådet:

  • Konfliktrådene har totalt sett hatt en nedgang på ni prosent i antall saker i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. På landsbasis har konfliktrådene hittil i år mottatt 3 142 saker, mot 3 458 i 2019. 25 prosent av forholdene, omhandler vold og vold i nære relasjoner.
  • 32 ungdommer er idømt ungdomsstraff, mens 223 har fått ungdomsoppfølging.
  • Konfliktrådet har 12 konfliktråd med 550 meklere.