Planlegger masseuttak ved Litjevannet

Reguleringsplanen til Kromma steinuttak innbefatter 65 dekar, til masseuttak og adkomstvei.

UTVIDER. Forslagstiller ønsker å utvide eksisterende område for Kromma steinuttak, ved Litjevannet. Illustrasjon: Aktør Prosjektering AS.  

nyheter

Aktør Prosjektering AS starter, på vegne av grunneierne, opp arbeidet med reguleringsplan for Kromma steinuttak, skriver Tranøy kommune på sin hjemmeside.  

Planområdet er på ca. 65 dekar og ligger ved Litjevannet overfor Jøvika. Det vil bli regulert til masseuttak og adkomstvei.

Utvider området

Forslagstiller ønsker å utvide eksisterende område for Kromma steinuttak. Formålet med planen er å kunne fortsette nødvendig masseuttak, primært for å dekke behov for utfyllingsmasser i nærområdet på Sør-Senja. Blant annet til nærliggende akvakulturanlegg på land.

Dette anlegget ligger ca. 700 meter i luftlinje fra masseuttaket, ifølge Tranøy kommune.

Støy og støv

Den nærmeste bebyggelse vil, i perioden uttaket er i drift, oppleve noe ulempe med støy og støv, og tiltak for å avhjelpe ulempene i størst mulig grad må beskrives og iverksettes, opplyser kommunen.

Hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter på det kommende planarbeid fram til fristen den 15. august 2019.