Fikk avslag på søknad om oppdrettsutvidelse

Salmar fikk avslag på sin søknad om å få utvide oppdrettskapasiteten på sin lokalitet ved Skårliodden.

TOMMEL NED: For oppdrettsutvidelse ved Skårliodden.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Oppdrettsselskapet søkte i fjor høst om å få utvide oppdrettskapasiteten fra 3.600 til 6.000 tonn (red. maksimalt tillatt biomasse) på lokaliteten Skårliodden i Lenvik kommune. I tillegg ble det søkt om å endre på anleggskonfigurasjonen på stedet, samt å justere plasseringa av anlegget.

Tirsdag stemte et enstemmig fylkesting for å avvise søknaden.

«Det er knyttet betydelig usikkerhet til om oppdretts- anlegget, teknisk og driftsmessig, har den nødvendige standard til at det kan gis tillatelse som omsøkt. Søkers oppfølging av tiltak, regelverk og internkontroll med hensyn til utlegging, inspeksjon og retting av avvik relatert til anleggsfortøyninger med mer, vurderes videre som mangelfull. Så lenge denne usikkerheten er til stede, konkluderes det med at tvilen må komme naturmiljøet til gode», heter det i fylkesrådets vedtak.