Frykter reprise av fjoråret

Krever snarlige tiltak mot bjørn

Det jaktes for tiden på en bjørn som har tatt livet av flere sauer på grensa mellom Nordland og Troms. Troms bondelag er redde for at bjørn igjen vil herje i beitesesongen.

Troms bondelag mener det bør prioriteres å sette inn helikopter og erfarne bjørnejegere fra Statens naturoppsyn som et akutt tiltak. Bjørnen på bildet er ikke tilknyttet saken.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

nyheter

I fjor sommer herjet en eller flere slagbjørner i saueflokkene i Bardu. Det ble gitt fellingstillatelse til det interkommunale jaktlaget i Bardu, men til tross for iherdig innsats fra jaktlaget i 6 uker, lyktes de ikke å felle bjørnen. I år har beitesesongen i Evenes og Skånland startet med flere påviste kadaver drept av bjørn, og nå frykter bøndene en reprise av det som skjedde i fjor.

– Til tross for de erfaringer man høstet i fjor, har Fylkesmannen i Troms og Finnmark valgt å ikke sette de mest effektive tiltakene i verk for å etterleve rovviltforliket. Fylkesmannen har gitt en skadefellingstillatelse på en bjørn til det interkommunale jaktlaget Gratangen i samarbeid med SNO. Vi mener at arbeidsordren bør gå direkte til SNO, som har spesialtrente jegere, helikopter, hunder og annet utstyr man ikke kan forvente at kommunale jaktlag skal disponere, sier Jan Ottar Østring i Troms Bondelag i en pressemelding.

Vil bli vanskeligere

I fjor sommer ble over 60 sau drept av bjørn i Bardu og Indre-Troms. Troms Bondelag skriver at bjørneangrep er en forferdelig belastning for både bonden og dyrene som er på beite. Bjørnen angriper ofte mange dyr, og mange av dyra lever med store skader etterpå. Dette skaper store lidelser for sauene, og det er derfor veldig viktig at uttak av bjørnen skjer så raskt som mulig.

Troms Bondelag håper derfor at forvaltninga setter inn alle mulige ressurser for å avslutte uttaket av bjørnen før den gjør større skader. Det er meldt om varmt og fuktig vær, noe som tilsier at vegetasjonen vil skyte fart og gjøre situasjonen vanskeligere fremover. Det bør derfor prioriteres å sette inn helikopter og erfarne bjørnejegere fra Statens naturoppsyn som et akutt tiltak.

Krever tiltak

I 2018 forsvant bjørnen ut av området og jakta ble avsluttet etter seks uker med stor ressursbruk.

Troms Bondelag påpeker at rovviltforliket ikke blir etterfulgt - spesielt gjelder det rovviltforpliktelse punkt 2.2.19 som sier: «Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slike uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensielle i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområder for tamrein».

Troms Bondelag krever at forvaltninga nå tar grep og setter inn de tiltakene som er effektive for å ta ut skadevoldere nå.