Seks ligger an til å få havbruksfond-midler fra Lenvik kommune

Én av dem er Line Miriam Haugan, som ønsker at Senja kommune skal få sin helt egen konferanse.

Første tildeling. Lenvik kommune er klar til å gjøre sin første utdeling av havbruksmidler.   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Konferanse. Line Miriam Haugan ønsker at Senja skal få sin helt egen konferanse.  Foto: Christer Pedersen

Mest. I denne omgang ligger det an til at den største tildelinga går til Lenvik kommune, som er igang med et prosjekt for å få Segla inn på ordninga med nasjonale turiststier.   Foto: Privat

nyheter

I fjor fikk Lenvik kommune en tildeling på knappe 23,5 millioner kroner fra havbruksfondet. Kommunestyret vedtok å sette midlene på et disposisjonsfond. Tidligere i år ble det også gjort et vedtak vedrørende retningslinjer for bruk av de avsatte fondsmidlene. Politikerne fant det formålstjenlig å sette av halvparten av beløpet i et eget næringsfond, og den andre halvparten i et disposisjonsfond til bruk på andre områder i Lenvik kommune.

Nå er det klart for første tildeling av havbruksfond-midler fra Lenvik kommune, noe som behandles av formannskapet 4. juni. Saksbehandler Hege Vigstad opplyser i saksdokumentet at seks søkere er aktuelle i denne omgang.

"Det foreligger søknader om støtte på til sammen 965.469 kroner. Rådmannen innstiller på å benytte 815.469 kroner i denne tildelingen", heter det i saksdokumentet.

De seks som ligger an til å få støtte:

  • Lenvik kommune med et tilskudd på 127.000 kroner til prosjekt First Lego League Finnsnes 2019. Midlene skal brukes til lyd, lys og media. I prosjektsøknaden opplyses det at det i 2018 er startet et arbeid for å se om det vil være mulig å søke/klare å gjennomføre en skandinavisk finale til Finnsnes om noen år, og i den forbindelse må prosjektet kunne levere det tekniske som kreves.

  • Kjempa AS med et tilskudd på 150.000 kroner til utviklingsprosjektet "Fjordgård næringspark". I søknaden opplyses det at det i forbindelse med etableringen av Fjordgård Fiskerihavn er ønskelig å se på mulighetene for å etablere et næringsbygg på landarealet for å samlokalisere næringsinteressene i området.

  • Senjakonferansen AS med et tilskudd på 150.000 kroner til arrangementsutvikling. Det er satt som en forutsetning for utbetaling av tilskuddet at man får til en stor grad av medfinansiering fra samarbeidspartnere. Initiativtaker Line Miriam Haugan påpeker i søknaden hvordan det i dag ikke eksisterer noen konferanse, arena eller møteplass der skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk møtes. "For å skape innovasjon og bærekraft er det viktig å få på plass en konferanse i regionen som ivaretar eksisterende næring og tilrettelegger for nye møteplasser der nye etableringer kan skje som følge av kunnskapsutveksling og økt kompetanse", heter det i søknaden. Senjakonferansen er tenkt som en årlig begivenhet, som skal sal mobilisere og aktivere deltakere til å tenke nye tanker, tenke fremover, tenke innovativt og sammen. Ideen er også at Senjakonferansen skal omfatte en "Ung Senja"-del, en ungdomskonferansen dagen før hovedkonferansen.

  • Visit Senja region med et tilskudd på 138.469 kroner til forprosjekt "Bærekraftig reisemål", samt reisemålsutvikling. I søknaden opplyses det at hovedmålet med prosjektet er å bli sertifisert som et bærekraftig reisemål,

  • Prosjektet "Lenvik-Senja" med Ungt Entreprenørskap med et tilskudd på 50.000 kroner. I søknaden opplyses det hvordan Lenvik kommune og Ungt Entreprenørskap Troms ønsker å ha et sterkere lokalt fokus på entreprenørskap i opplæring i midtfylket, med hovedsatsing på Lenvik og de andre Senjakommunene.

  • Lenvik kommune med et tilskudd på 200.000 kroner til prosjektet med Nasjonal turiststi. I søknaden opplyses det at midlene skal finansiere kommunens egenandel i forbindelse med prosjektet, som handler om å få fjellet Segla på Senja inn i den nasjonale ordninga med nasjonale turiststier. Lenvik kommune fikk tidligere i år 550.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til prosjektet.