Her er demninga i så dårlig stand at tiltak må iverksettes snarest

Korrosjon og en betongkonstruksjon i meget dårlig stand preger demninga i Leiknesdammen.

I dårlig stand. Demninga i Leiknesdammen er i så dårlig stand at Lenvik kommune er nødt til å ta grep, ifølge rådmannen. 

nyheter

Det opplyses det om i et saksframlegg til Utvalg for miljø og forvaltning (UMF). Utvalget har møte 4. april, hvor nettopp demninga i Leiknesdammen er én av sakene som står på sakskartet.

De senere år har det vist seg at betongkonstruksjonen på demninga har fått betydelige skader og svakheter. Spesielt er det mye korrosjon på våtside av dammen, samt på den bæretekniske konstruksjonen på tørr side som skaper problemer.

"På oppdrag fra Lenvik kommune har Norconsult AS laget en tilstandsrapport på demningen og denne ble levert i november 2018. I rapporten fremkommer det at demningen er i så pass dårlig forfatning at den ikke kan driftes videre uten at det blir utført tiltak.", heter det i saksframlegget.

Ansvar påligger kommuner

Damkonstruksjon ble bygget av Finnsnes vannverk AL i 1974 og var en del av hovedvannforsyning til Finnsnes/Silsand-området helt frem til år 2000. Det har kun vært utført mindre vedlikeholdsarbeid på demningen siden Lenvik kommune overtok som eier, og i saksfrmlagget poengteres det at det er ikke utført noen større renovering fra tidligere som man kjenner til. I saksframlegget vises det også til Damsikkerhetsforskriften, som er helt klar på at kommunen som eier av anlegget har et betydelig ansvar med tanke på å forebygge demningsbrudd.

"Rådmannen viser til fremlagte opplysninger som viser at Lenvik kommune har et stort ansvar for at et anlegg som Leiknesdammen er godkjent i henhold til gjeldende lovverk, slik at den ikke er til fare de som oppholder seg ved denne og de utsatte områder som ligger nedstrøms demning", heter det i saksframlegget.


Regninga for å tilrettelegge Klubben næringspark

– En dyd av nødvendighet

Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen understreker at utvikling koster.

 

Foreslår omdisponering

Fra før av er det kjent at Lenvik kommune vurderer Leiknesdammen som et viktig element når det gjelder å sikre Salmars storutbygging på Klubben tilstrekkelig med vann.

"Det er imidlertid viktig å presisere at kommunen uansett vil måtte gjøre tiltak for å tilfredsstille kravet til sikkerhet på demningen slik at dammen kan fremstå som en fremtidig vannkilde. Det faktum at det er behov for å fremføre vann til Klubben aktualiserer behovet for å gjøre tiltak ytterligere."

Det er anslått at det vil koste mellom åtte og ti millioner kroner å totalrenovere demninga.

"Rådmannen vurderer at tilstanden på dammen og krav til økte vannleveranser indikerer at tiltak må iverksettes snarest. Det bør derfor omdisponeres et beløp på inneværende års investeringsbudsjett vann slik at arbeidet kan komme i gang allerede til høsten. Tiltaket må videre innarbeides i neste års budsjett.", heter det i saksframlegget.

Det er satt av vel 40 millioner kroner til investering på vannsiden i Lenvik i 2019, hvorav 35 millioner er tiltenkt investeringer i forbindelse med vannforsyning til Klubben. Rådmannen foreslår å omdisponere ti millioner herfra for å kunne gjennomføre arbeide i Leiknesdammen.