Kystverket avslår Ytre Øyfjord-etablering

Kystverket gir i sitt enkeltvedtak avslag på Norway Royal Salmon sin søknad om å etablere et offshore oppdrettsanlegg på lokaliteten Ytre Øyfjord på Senja.

STORE DIMENSJONER: De delvis nedsenkbare sirkelformede stålkonstruksjonene, som konseptet Arctic Offshore Farming, består av, har en diameter på 80 meter og en høyde på 17 meter.  Foto: Aker Solutions

nyheter

Avslaget begrunnes med at etableringen vil påvirke sikkerheten og framkommeligheten negativt for de sjøfarende i området. Etableringa vurderes også å påvirke utøvelsen av fisket i negativ retning, mener Kystverket.

– Det er utfra Kystverkets vurdering for mange usikkerhetsmomenter knyttet opp mot omsøkte tiltak. Vurderingen om negativ påvirkning på sikkerhet og fremkommelighet, samt potensiell fare for ulykker med påfølgende konsekvenser veier sterkt. Tiltaket forventes å få vesentlige virkninger som søker ikke har gjort rede for, skriver Kystverket i sitt vedtak.