Dårlig vær og føre koster samfunnet store penger

Samfunnet taper årlig over 90 millioner kroner på forsinkelser som følge av dårlig vær og føre på fjellovergangene i Nord-Norge.

Kostnad: Samfunnet taper årlig over 90 millioner kroner på forsinkelser som følge av dårlig vær og føre på fjellovergangene i Nord-Norge, viser en analyse Statens vegvesen har bestilt.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

Statens vegvesen melder i en pressemelding at dårlig vær og føre i de de tre nordligste fylkene koster samfunnet store penger. Faktisk er det snakk om over 90 millioner kroner årlig, det viser en analyse Nordlandsforskning har utført for etaten.

Større tap

– Undersøkelsen omfatter 17 av de viktigste høyfjellsstrekningene i landsdelen, og viser kostnader ved økt transporttid knyttet til stengning, kolonnekjøring og redusert fart som følge av dårlig framkommelighet vinterstid, heter det i pressemeldingen.

Det understrekes imidlertid at analysen kun omfatter de direkte samfunnsøkonimiske kostnadene som følge av den økte transporttida.

– I tillegg kommer tap i verdi på forsinket gods, som for eksempel redusert pris for fersk sjømat og andre kostnader som følger av at transporten blir forsinket, påpekes det.

For å komme frem til tallene har det blant annet blitt benyttet statistikk over trafikkmengde, kjørehastigheter og registrerte stengninger på de ulike fjellovergangene.

– I tillegg er representanter fra transportbedrifter og sjømatnæringen intervjuet om øvrige ulemper knyttet til dårlig fremkommelighet på fjellovergangene.

Rapporten er laget av Kjersti Granår Bardal, som i 2017 tok en doktorgrad om svakheter ved dagens nytte/kost-analyser i forbindelse med vegprosjekter, påpekes det fra vegvesenet.

– Analysen viser at den samfunnsøkonomiske nytten av å gjøre utbedringer kan være betydelig på flere av fjellovergangene, slår Granås Bardal fast.

– Belastning for folk

– Vi vet at stengning, kolonnekjøring og vanskelige kjøreforhold vinterstid er en belastning både for folk, næringsliv og samfunnet for øvrig. Men kostnadene har aldri tidligere vært konkretisert på denne måten, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord, som har bestilt rapporten fra Nordlandsforskning, i pressemeldingen.

– Nå har vi også fått bedre kunnskap om et område som er spesielt viktig for oss i nord, sier Gifstad.

Analysen viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene er størst over E10 på Bjørnfjell. Her er blant annet tidskostnaden beregnet til 20 millioner kroner årlig, påpeker Statens vegvesen.

– Vi kan ikke investere oss bort fra vinteren. Vi vil fortsatt ha mye vær og fjell i nord, og vi kan ikke bruke mange milliarder på å bygge tunneler alle steder der vinteren skaper problemer. Aktuelle tiltak kan være belysning, ekstra strøing, grøfter og eventuelt breddeutvidelser som kan bedre framkommeligheten, sier strategisjefen i pressemeldingen.

– Analysen forteller oss at å satse på tiltak for å bedre framkommeligheten vinterstid kan være god samfunnsøkonomi, og dette er noe vi i Region nord vil ta med oss inn i arbeidet med Nasjonal transportplan, avslutter hun.