Kan bli midlertidig forbud mot tiltak i Ytre Øyfjord

– Bare en formalitet, sier marin arealplanlegger om varselet.

Mulig forbud: Varselet om mulig midlertidig forbud mot tiltak i Ytre Øyfjord er sendt til Fiskarlaget Nord, Norway Royal Salmon, Brødrene Karlsen, Kystverket og Fiskeridirektoratet.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

I utgangspunktet legger den vedtatte kystsoneplanen for Lenvik kommune til rette for oppdrett i Ytre Øyfjorden. Etter at Norway Royal Salmon søkte om å få etablere en oppdrettslokalitet her har det imidlertid haglet med protester mot søknaden og klager på den vedtatte kystsoneplanen.

«Det omsøkte anlegget medfortøyninger vil legge et vesentlig beslag på sjøarealet og vil være direkte til trengsel for utøvelsen av fiske i området og følgelig ha negative konsekvenser for fiskeriinteressene», påpekte Fiskarlaget nord i en uttalelse om oppdrettssøknaden.

«Mangel på dialog»

Fiskarlaget nord ved leder Jon-Erik Henriksen påpekte også at beskrivelsene av fiskeriinteressene i kystsoneplanen når det gjelder Ytre Øyfjord oppleves som både mangelfulle og til dels feile.

«Fiskerne bemerker mangel på dialog med kommunen under forrige rullering av kystsoneplanen, og at det er uheldig at lokale fiskeriinteresser ikke i større grad har vært inkludert i planprosessen», het det i høringsinnspillet.

Fiskarlaget har bedt kommunen om å benytte seg av mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven om å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak.

Varsel om forbud

Nylig sendte Lenvik kommune ut et varsel om at det kan bli aktuelt å ta den aktuelle lovparagrafen i bruk, nemlig om å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak i Ytre Øyfjord.

Marin arealplanlegger Inger Andreassen opplyser utsendelsen av varselet bare er en formalitet.

– Dette er kommunens mulighet til å eventuelt stoppe et tiltak som er i tråd med kystsoneplanen, men hvor kommunen kanskje ser for seg å endre planen. Nå er ikke søknaden behandlet av kommunestyret ennå, men med tanke på diskusjonene som har vært ligger det vel litt i kortene at et sånt midlertidig forbud kan bli en mulighet. Av den grunn har vi sendt ut dette varselet for på en måte å overholde fristene våre, sier Andreassen.

Utvalg for miljø og forvaltning hadde oppdrettssøknaden på bordet i forrige uke, men på grunn av det prinsipielle i saken valgte utvalget å sende det videre til kommunestyret. Kommunestyret behandler saken 22. november.