Oppdrett midt i fiskefeltet – Ytre Øyfjorden

Fiskefelt: Er det virkelig rett oppfatta at de som har laget kystsoneplanen ikke var kjent med, eller har unnlatt å påpeke at lokale fiskere i årtier har benyttet dette fangstfeltet, spør Terje Konradsen.  

nyheter

Vi har proklamert at Lenvik/Senja skal bli størst på oppdrett og akvakultur, og stiller oss positive til den nye sjømatnæringen. I vårt område er det flere selskaper som allerede har etablert seg og vi ønsker alle velkommen. Det må imidlertid hensyntas lokale fiskere, og de må ikke fortrenges fra gode fangstfelt av oppdrettsnæringen.

Kommunestyret var invitert 22.10.2018 til Kunnskapsparken hvor NRS (Norway Royal Salmon) kunne informere om en ny stor lokalitet-etablering for laks midt i fiskefeltet rett utafor Husøy.

Er det virkelig rett oppfatta at de som har laget kystsoneplanen ikke var kjent med, eller har unnlatt å påpeke at lokale fiskere i årtier har benyttet dette fangstfeltet.

På fremlagte og viste sjøkart fikk vi se inntegnet planlagt lokalitet midt ute i Øyfjorden. En slik lokalitet vil båndlegge et stort areal til fortøyninger og plassering av merdene. Det er klare føringer/bestemmelser hvordan lokale fiskere kan sette sine garn og hvor nært lokalitetene det er mulig å drive fiske.

Om et slikt anlegg får sykdom i biomassen kan anlegget bli stengt, og området må brakklegges for en lengre periode. Det skal være bestemte avstander til annen alternativ lokalitet, hvor er den planlagt

Det er en kjent sak at ulovlig dumping av hydrogenperoksid (til bekjempelse av lakselus) forekommer fra brønnbåter som «avluser» laks. Vil vi ha denne virksomheten helt oppi matfatet til våre lokale fiskere? Vet vi med sikkerhet at hydrogenperoksid ikke påvirker dyrelivet (Mat til torsken?) lengre ned i næringskjeden? Hva vet vi om torsken vil skygge unna/fortrenges fra disse planlagte lokaliteter?

Hvorfor skal en børsnotert oppdrettsgigant få lov til å fortrenge vår egne fiskere fra de beste fiskefeltene? Fiskefelt som har vært brukt i tusenvis av år og som er grunnlaget for at det faktisk bor folk langs kysten. Det kystnære torskefiskeriet i Norge er ansett som det best forvaltete og mest bærekraftige i hele verden. Kan det samme sies om en oppdrettsindustri som har store omdømmeproblemer langt inn i den norske folkesjela? Et frynsete omdømme som iallfall ikke blir bedre når lokale og lønnsomme fiskerier blir fortrengt til fordel for lakseoppdrettere.

Kjenner til at lokale fiskere og fiskarlaget på Nord-Senja er sterkt imot at gis tillatelse til at NRS får etablere en ny lokalitet midt i fangst/gytefeltet i Øyfjorden.

Dersom NRS gis konsesjon som omsøkt vil/kan det være med på at sette spikeren i kista for kommunens egne bedrifter og lokale fiskere, som videre vil lokale arbeidsplasser settes i fare.