Verner 14 viktige skoger i Troms

Ånderdalen nasjonalpark er utvidet, og 13 nye skogreservat opprettet opplyser Fylkesmannen

FOTOBJEKT: Nasjonalparken Ånderdalen på Senja blir nå utvidet.  Foto: Bjørn Rasch-Tellefsen

nyheter

På nettsiden til Fylkesmannen i Troms opplyser de om at de nye skogvernområdene er viktige for et stort antall skogtyper og truede arter.

- Områdene er viktige for et stort antall truede arter og mange skogtyper. Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. Hundrevis av insektarter og sopparter, og enkelte fugler, er for eksempel avhengige av død ved og gammel skog. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, sier klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Utvider

Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy på Senja skal utvides med rundt ni kvadratkilometer med bakgrunn i skogvernet, opplyser de videre på siden.

– Utvidelsen går fra sørøst med Jøvika og Skipbåtnesvarden og nordover til Finnsetvika. Skogen inneholder bjørkeskog, furuskog og litt osp. Det nye området strekker seg ned i lavlandet og opp mot fjellet

Nye naturreservat

Det er 13 nye naturreservater som nå har blitt til.

– De 13 naturreservatene ligger spredt fra kyst til innland, og fra nord til sør i 6 kommuner, fra Kvænangen i nord til Bardu i sør. Nordreisa og Målselv har flest områder, fortelles det på siden.

Noen skoger når høyt over havet, mens andre går nesten ned til sjøen. 

– Skogvernet dekker opp for skogtyper som det mangler godt vern for, som gammel furuskog og høgstaudebjørkeskog.  Det vernes også mange truede arter som ofte er avhengig av gammel skog med mye død ved, særlig mange arter av sopp og lav.

Fylkesmannen meldte oppstart på et areal av cirka. 190 kvadratkilometer for skogvern. Arealet er nå redusert til 85 kvadratkilometer. Årsaken er at noen områder er tatt ut. Og en del av områdene er redusert i størrelse.

Vernearbeidet i Troms ble utført i samarbeid med en arbeidsgruppe med medlemmer fra Statskog, Troms Fylkeskommune og Fylkesmannen. Arbeidsgruppa bisto Fylkesmannen med tilrådinger i planarbeidet for vern av skog på Statens grunn i Troms, opplyses det videre.