Frifunnet for voldtekt, må betale erstatning

En visekorporal i hæren i Indre Troms ble først kjent skyldig i tingretten for voldtekt av et kvinnelig befal. I ankesaken ble han frifunnet.

AKTOR Statsadvokat Hugo Henstein førte saken i Hålogaland lagmannsrett for påtalemakten.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Mannen er likevel dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. 14. november i fjor dømte Senja tingrett mannen til tre år og ni måneders fengsel. I tillegg til nevnte erstatning til fornærmede. Domfelte anket saken inn for Hålogaland lagmannsrett, på både skyldspørsmålet og erstatning.

21. juni gikk ankesaken. På hovedspørsmålet om tiltalte var skyldig i voldtekt, svarte lagretten nei. Mannen ble dermed frifunnet for straffskyld på stedet.

Straff og oppreisning

Bistandsadvokaten og fornærmede i saken opprettholdt imidlertid kravet om erstatning. Tiltalte bestred på sin side at vilkårene for erstatning var til stede, og nedla påstand om frifinnelse. Det er faktisk mulig å bli kjent «ikke skyldig» i norsk rett, men samtidig bli dømt til å betale erstatning til det samme mennesket retten har funnet at du ikke strafferettslig har forbrutt deg mot.

Årsaken til dette er at beviskravene i sivile saker og i straffesaker er forskjellige.

For å dømme noen til straff, kreves det såkalt «tilnærmet sikkerhet», der all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. I sivile saker legges det i utgangspunktet til grunn det faktum som er mest sannsynlig, såkalt «sannsynlighetsovervekt».

Alkohol

Etter skadeerstatningsloven kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt skade på en person, pålegges å betale skadelidte oppreisning for tort/smerte/krenkelse.

For dem som ikke er så stødig i militære grader, kan det opplyses at kvinnen var befal, og over visekorporalen, som hadde en såkalt mannskapsgrad. De to endte opp på et nachspiel hjemme hos visekorporalen, etter en fuktig fest på militært område, med en påfølgende pubrunde på Andselv. På et tidspunkt gikk de andre deltakerne hjem, og de ble alene. Begge skal ha vært påvirket av alkohol.

Samleie m/vold

Hva som skjedde dem imellom etter det, er de rykende uenige om. De havnet til slutt på mannens soverom, der de hadde et kort samleie. Kvinnen forsvant ut i en taxi, og saken ble anmeldt som en voldtekt.

Ved å frikjenne mannen for straffansvar, men pålegge han erstatningsansvar, har retten funnet at det er sannsynlig at mannen forsettlig skaffet seg seksuell omgang i form av samleie ved vold. Ankeinstansen tror derfor på kvinnen, men dømmer ikke mannen til straff.

Lydopptak

Uvanlig for denne type straffesaker, er det også at fornærmede greide å stille mobilen sin på lydopptak under episoden. Slik at retten i etterkant, under forhandlingene, kunne høre hendelsesforløpet og samtalen mellom partene på soverommet den natten. Det hører også med til historien at kvinnen kunne bli hørt bruke ordet «nei» flere ganger. Men også at mannen stoppet handlingen tidlig, og ba om bekreftelse på at hun virkelig ville ha sex.

Begge parter hevdet i retten at opptaket tjente deres sak. Retten var i hvert fall såpass i tvil, at den opprettholdt kun erstatningsoppreisningen fra den opprinnelige dommen i tingretten.