Ungdom i Troms har venner og trives på skolen

Ungdata-undersøkelsen viser at ungdom i Troms stort sett trives på skolen, har venner og er fornøyde med foreldrene sine. Likevel utmerker ungdommene i nord seg negativt på enkelte områder.

TRIVES Ungdom i Troms scorer bra på trivsel i skolen, men likevel er det områder der de utmerker seg i negativ retning.   Foto: Susanne Noreng

Dette viser undersøkelsen
  • -De fleste ungdommene i Troms rapporter at de har venner og at de er fornøyd med foreldrene sine. 82 prosent av elevene på videregående skole i Troms rapporterer at de er fornøyd med foreldrene sine, mens 90 prosent rapporterer at de har minst en fortrolig venn.
  • -De aller fleste rapporterer at de trives på skolen de går på. 91 prosent av elevene er «litt enige» eller «helt enige» i påstanden «Jeg trives på skolen». 88 prosent av elevene opplever at lærerne bryr seg om dem.
  • -Andelen som er fornøyd med skolen de går på, er 62 prosent i Troms (vgs samlet), mot 72 prosent i landet for øvrig.
  • -Andelen elever som skulker skolen har gått ned siden 2015, som var forrige Ungdata-gjennomføring. Andelen som hadde skulket minst én gang var i 2015 42 prosent på vg1, mot 38 prosent nå i 2018. På vg2 var det 51 prosent som hadde skulket minst èn gang i 2015, mot 47 prosent i 2018. Andelen på Vg3 som oppgir at de har skulket minst seks ganger siste år er likevel høyt, med 18 prosent av guttene og 11 prosent av jentene.
  • -Andelen som har vært beruset på alkohol er noe høyere enn for landsgjennomsnittet. 29 prosent av elevene i Troms har vært beruset 6 ganger eller mer siste år, mot 27 prosent for landsgjennomsnittet. 23 prosent av elevene i Troms har vært beruset 2-5 ganger, mot 19 prosent for landsgjennomsnittet.
  • -Flere ungdommer bruker hasj/marihuana. I 2015 svarte 9 % av ungdommene på vg2 at de hadde brukt hasj/marihuana minst én gang det siste året, mot 13 % i 2018. På vg3 er andelen 16 %.
  • -Flere ungdommer i Troms rapporterer om psykiske plager og ensomhet, enn gjennomsnittet for Norge.
nyheter

Ifølge en pressemelding fra Troms fylkeskommune har 3.943 elever i videregående skole i Troms svart på Ungdata-undersøkelsen i vinter. Dette utgjør 67 prosent av elevene i videregående skole i Troms.

Livssituasjon

Svarene i undersøkelsen, som tar for seg ungdommers livssituasjon, skal brukes videre som en del av kunnskapsgrunnlaget for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk og i arbeidet med å bedre de unges folkehelsesituasjon.

– Disse resultatene gir en viktig del av oversikten over hvordan det er for elever i den videregående skolen å vokse opp i Troms. Det videre arbeidet med resultatene vil bli en del av hvordan vi skal prioritere folkehelsearbeidet på fylkesnivå, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Representativt

Fylkeskommunen sier de er glade for den høye svarprosenten, som de mener gjør resultatene representative for ungdom på videregående skole i Troms fylke.

– Dette er verdifull informasjon. Vi har opplæringsansvaret for ungdom når de er i en svært viktig og sårbar periode i livet. Ungdata viser at en høy andel trives på skolen, men vi må fortsatt fokusere på hver eneste som ikke gjør det, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Følger saken

Ungdommens fylkesråd har vært involvert i arbeidet med Ungdata, og skal følge saken videre.

- Ungdommene på de videregående skolene i Troms har nå fått muligheten til å fortelle om hvordan de har det, og denne sjansen har de tatt. Nå er det opp til politikere og beslutningstakere å bruke resultatene når beslutninger skal fattes. Fylkesrådene har lovet at disse resultatene ikke skal legges i en skuff, men brukes aktivt fremover, og dette forventer vi i Ungdommens fylkesråd at politikerne gjør, sier lederen for ungdommens fylkesråd, Victoria Figenschou Mathiassen.