Sier nei til båndtvang hele året

Torsken-rådmannen anbefaler ikke innføring av helårig båndtvang.

BÅNDTVANG: Torsken kommune følger lovhjemmelen om båndtvang i perioden 1. april til 20. august, og rådmannen tar ikke til orde for å endre på dette.   Foto: Frank R. Roksøy

Innstilling: Rådmann Lena Hansson tar til orde for å ikke imøtekomme kravet om helårig båndtvang.  Foto: Rune Ottarsen

nyheter

Som kjent har Gjermund Klaussen på vegne av beitelag og reinbeitedistrikt på Senja lagt inn krav om helårlig båndtvang på øya, og at dette gjennomføres så snart som mulig.

– Vi sauebønder har snakket om dette i flere år at det skulle vært helårig båndtvang på Senja, sa Klaussen til Folkebladet i april.

Han fortalte den gang at det har vært en rekke uheldige episoder hvor småfe, storfe og rein er jaget og skadet som følge av løshunder.

– Ofte er det slik at det heller ikke blir varslet om når dette skjer, noe som fører til store lidelser for dyrene det gjelder.

Negativ innstilling

Anmodninga om helårlig båndtvang ble sendt Troms fylkeskommune, reindriftsforvaltninga og de fire Senja-kommunene. Fra kommunalt hold er Torsken først ute med å behandle saken, noe som skjer i forbindelse med et møte i Torsken formannskap 22. mai.

Rådmann Lena Hansson har i forkant sett på saken. Hennes klare anbefaling til politikerne er å ikke imøtekomme kravet om helårig båndtvang.

– Administrasjonen ser det som viktig å ikke utestenge noen brukergrupper fra naturen, skriver Hansson i saksframlegget.

Viktig dialog

Dersom kravet om helårig båndtvang ikke skulle bli innfridd, uttalte Klausen til Folkebladet i april at de kunne være åpne for å diskutere utvidet båndtvang som en løsning.

– Men da må den bli mye utvidet isåfall, sa Klaussen den gang.

En slik utvidet båndtvang mener imidlertid ikke Torsken-rådmannen er en løsning. Hun tar i stedet til orde for at Torsken kommune også i fortsettelsen skal følge den lovbestemte båndtvangen i perioden fra 1. april til 20. august.

På den annen side bringer rådmannen frem et annet moment for å løse situasjonen.

– Det er viktig å få organisert et samarbeid/dialog mellom de ulike aktører slik at man unngår uheldig episoder mellom næringsaktører og fritidsaktører, påpeker Hansson i saksframlegget.