Mener 2,5 km-kravet må fjernes

Flertallet i fylkestinget i Troms mener det framstår som uakseptabelt at fylkesmannen innskjerper 2,5 kilometer-kravet i motorferdselsforskriften.

SKUTERKJØRING: Fylkestinget i Troms mener kommunene selv er i stand til å foreta skjønnsmessige vurderinger.  Foto: Privat

nyheter

Det faller ikke i god jord hos fylkestinget at Fylkesmannen i Troms har begrenset kommunenes mulighet for skjønnsmessig vurdering om bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytter hvor avstanden er under 2,5 kilometer i luftlinje fra brøytet vei.

- En slik innskjerpelse står i skarp kontrast til regjeringens og Stortingets ønske om å minske byråkrati og styrke lokalt selvstyre, og framstår som uakseptabel, heter det i en uttalelse som fylkestinget vedtok under siste samling.

Det var Ap, Sp, KrF, H og Frp som tok opp forslaget til uttalelse, som ble vedtatt med 30 mot seks stemmer.

- Strengere enn lovens intensjon

Flertallet viser i uttalelsen til at det på tvers av politiske partier nå tas til orde for endringer av forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

– Dagens praktisering av regelverket for skuterkjøring til hytta oppleves strengere enn det lovens intensjon tilsier, og kommunenes muligheter for selvråderett og skjønnsmessige vurderinger er svært begrenset, uttaler fylkestinget.

Er fullt ut i stand til selv å vurdere

– Flere kommuner i Troms har vedtatt uttalelser i saken. Det samme har Sør-Troms og Midt-Troms regionråd, og flere av de politiske fylkespartiene gjort. I tillegg står en av stortingsrepresentantene fra Troms bak et representantforslag i Stortinget om saken.

Fylkestinget i Troms mener at kommunene fullt ut er i stand til å gjøre nødvendige skjønnsmessige vurderinger av forskriftens §5 bokstav c basert på lokal kunnskap om topografi, sårbarhet og belastning på naturen, heter det i uttalelsen fra Troms fylkesting.