Advarer mot svekket utdannelse i Forsvaret

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går ut og uttrykker bekymring rundt utdanningsreformen i Forsvaret. De mener hele utdanninga er i ferd med å svekkes.

SVEKKED: Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går ut og uttrykker bekymring rundt utdanningsreformen i Forsvaret. De mener hele utdanninga er i ferd med å svekkes.   Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Partiene la onsdag frem et forslag i Stortinget med krav om at Stortinget får behandle utdanningsreformen i Forsvaret som regjeringen er i ferd med å sette i verk.

Da Forsvarets langtidsplan ble behandlet i Stortinget høsten 2016 fikk regjeringen gjennomslag for sitt ønske om å gå i gang med en utdanningsreform i Forsvaret. Målet er å spare 530 millioner kroner i året. Det betyr blant annet at befalsskolene kuttes fra seks til en og at utdanningstiden i befalsskolen kuttes fra ett år til kun 12 uker. Samtidig kuttes bevilgningene til krigsskolene og opptaket til offisersutdanningen omgjøres fra å basere seg på soldater med erfaring til kun å rekruttere ungdom fra videregående skole eller førstegangstjeneste.

Senterpartiets leder advarer mot konsekvensene av innsparingene.

– Svekker nasjonal sikkerhet

– Som folkevalgte er vår aller fremste oppgave å sørge for nasjonal sikkerhet og norske borgeres trygghet. En av Forsvarets store styrker så langt har vært at man har utviklet meget dyktige soldater og ledere. Forsvarets ledere kan være under et enormt press og skal ta vanskelige avgjørelser i svært krevende situasjoner. Når offiserer og befal får kortere og dårligere utdanning, vil dette også svekke opplæringen av de vernepliktige. Svekket kvalitet i utdanningen i Forsvaret vil på sikt også svekke vår nasjonale sikkerhet, advarer Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum understreker at han er spesielt kritisk til at den praksisbaserte lederutdanningen i Forsvaret svekkes.

– Befalsutdanningen skal ikke lenger ligge hos hver våpengren, men sentraliseres, kortes ned og flyttes inn i et klasserom. På samme måte er det bekymringsfullt at Forsvarets offiserer nå nærmest utelukkende skal tas rett ut av videregående skole, i stedet for at man sikrer en bred rekruttering med mange erfarne soldater, forteller Vedum.

Egen sak

KrFs leder understreker betydningen av at Stortinget får behandlet Utdanningsreformen som en egen sak

– Dette er en omlegging som forsvarssjefen advarte mot å gjøre nå. Utdanningsreformen innebærer omfattende endringer for forsvaret, og bør gis en grundig behandling i Stortinget. Vi kan ikke risikere at vi i etterkant står igjen med et svekket norsk forsvar som følge av unødvendig hastverk i dag, sier Knut Arild Hareide

Han mener Forsvaret har stått for noe av den ypperste lederutviklingen her i landet.

– Det må ikke ødelegges! Det vil hverken gagne forsvaret eller Norge, avslutter Hareide.