4,3 millioner i overskudd — rådmannen likevel ikke fornøyd

Lenvik-rådmann Bjørn Fredriksen skulle helst sett at kommunen gikk med et betydelig større overskudd i fjor.

Større Rådmann Bjørn Fredriksen i Lenvik kommune skulle helst sett at kommunen gikk med et betydelig større overskudd i 2017.   Foto: Birger Caspersen

Grep Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen sier at grep på til — både politisk og administrativt — for å tilpasse kommunens driftsnivå.   Foto: Carina Hansen

Redusert gjeld Lånegjelda til Lenvik kommune er nå litt redusert, til 1,18 milliarder kroner.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

Lenvik kommune hadde ett driftsmessig overskudd på 4,3 mill. kroner i 2017. Det opplyses i en pressemelding sendt fra kommunen.

Isolert sett er resultatet positivt, men rådmann Bjørn Fredriksen er ikke fornøyd.

– Ut ifra forutsetningen burde overskuddet vært betydelig større, sier han.


- Dette er et utrolig godt resultat

Bardu kommune hadde et mindreforbruk på 14,2 millioner kroner i 2017.

Det vises i pressemeldinga til at Lenvik kommunes driftsnivå på tjenesteområdene ved utløpet av 2017 var omlag 13,1 millioner kroner for høyt i forhold til budsjett.

I havn med merinntekter

Det er anbefalt at kommunens resultat er på 1,75 prosent av driftsinntektene. Skulle Lenvik kommune ha levert et resultat i tråd med denne anbefalinga skulle overskuddet for 2017 vært på rundt 21 millioner kroner. Overskuddet på 4,3 millioner kroner tilsvarer 0,36 prosent av kommunens samlede inntekter — altså en god del under det anbefalte målet.

Det kunne imidlertid sett verre ut, hadde det ikke vært for at det i løpet av fjoråret dukket opp inntekter som det i utgangspunktet ikke var budsjettert for. I pressemeldinga vises det til at Lenvik kommune fikk nesten 11 millioner kroner i merskatteinntekter i 2017, samt at den mottok omlag 5,4 millioner kroner i merinntekter på integreringstilskudd.

Ytterligere tiltak

Det ble i 2017 iverksatt flere tiltak for å redusere driftsnivået, men flere av disse får ikke effekt før i 2018. Budskapet i pressemeldinga er også at tiltakene, som er iverksatt, ikke er tilstrekkelige med tanke på utfordringene som ligger i drifta. Det påpekes derfor at det fortsatt er nødvendig å se på ytterligere tiltak for å redusere driftsnivået.

- Hvis alle tjenesteområder hadde levert i tråd med budsjett ville resultatet vært 17,4 millioner kroner i mindreforbruk, sier Fredriksen.

Han legger til at det derfor fortsatt er en betydelig jobb som må gjøres for å styre driften ned på vedtatt budsjettnivå, samt at også investeringer må holdes på et minimum fordi renter og avdrag allerede legger beslag på en stor del av totalbudsjettet til kommunen.

Bedre enn alternativet


Salangen gikk 12,5 millioner i pluss

Aldri før har Salangen kommune gått ut med så stort overskudd som i 2017.

Ordfører i Lenvik kommune,  Geir-Inge Sivertsen, er tilfreds med at regnskapet for 2017 ble avlagt med et positivt resultat.  


- Tendensen i løpet av året indikerte at vi styrte mot et negativt resultat, så alternativet hadde vært svært uheldig. Realitetene er at Lenvik kommune over tid har hatt for høyt driftsnivå på noen krevende tjenesteområder, også sammenlignet med andre kommuner, sier Sivertsen.

 
- Dette krever at det gjøres både politiske og administrative grep for å tilpasse driftsnivået på tjenesteområdene til de vedtatte budsjettrammer og dermed til de økonomiske rammebetingelsene kommunen er tildelt fra staten, poengterer ordføreren.

Disposisjonsfondet økte

Også ordføreren viser til "den gylde anbefalinga" om et resultat på 1,75 prosent av driftsinntektene.

– Det er ingen grunn til at ikke Lenvik kommune skal kunne levere regnskapsresultat minimum på linje med anbefalingene på 1,75 prosent, og slik også andre kommuner rundt oss klarer å levere, avslutter Sivertsen.

Med fjorårets resultat har kommunens disposisjonsfond økt til 18 millioner kroner, noe som ifølge pressemeldinga fortsatt er for lavt. Det poengteres at kommunen burde hatt betydelig høyere reserver til å dekke uforutsette utgifter.

Samlet lånegjeld er redusert til 1,18 milliarder kroner.

Mange med overskudd


– Vi er svært stolt av resultatet for i fjor

Etter å ha slitt økonomisk i flere år, peker pilene endelig oppover for Torsken kommune. I fjor kunne kommunen notere seg for et mindreforbruk — eller overskudd — på hele 9,8 millioner kroner.

Lenvik føyer seg inn i rekka med kommuner i Midt-Troms som gikk med overskudd i 2017. Tidligere har Folkebladet skrevet om Bardu kommune som endte med 14,2 millioner kroner i overskudd, Torsken kommune som gikk med 9,8 millioner kroner i overskudd og Salangen kommune som kunne juble over et overskudd på 12,5 millioner kroner.