Vil bygge gang- og sykkelveier

Salangen kommune ønsker å bygge gang- og sykkelvei til Laberg og til Medby.

MEDBY Hit ønsker Salangen kommune å bygge gang og sykkelsti.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Det kommer fram i høringssvaret fra kommunen til handlingsplan for fylkesvei 2018–2021. Kommunen ber om et snarlig avklaringsmøte med Troms fylkesmøte for å drøfte løsninger, og se på mulig fremdrift og finansieringsløsninger for en trase i terrenget overfor fylkesveien.

Andre prioriterte tiltak i høringssvaret:

– Videreføring av gang- og sykkelvei. fra Skårvik-Medby.

– Ny overgang ved Salangen skole.

– Utbedring og nedsatt fartsgrense Laberg – Rotvik.

– Tiltak på fylkesveien Medby- Salangsverket.

Saken skal behandles i kommunestyret.