Påklager skutervedtak

– Prosessen i Bardu synes forhastet

Bardu kommune var først ute i Troms med å vedta rekreasjonsløyper for snøskuter. Nå bes det om oppsettende virkning for vedtaket.

Klage Forum for natur og friluftsliv Troms (FNF) har klaget inn Bardu kommunes vedtak som gjelder kommunalt løypenett for snøskuter.   Foto: Harstad Tidende

nyheter

6. desember vedtok Bardu kommune forskrift om kommunalt løypenett i kommunen. Nå har imidlertid Forum for natur og friluftsliv Troms (FNF) klaget inn vedtaket.

Klagen gjelder ikke vedtaket i sin helhet, men enkeltpunkter i vedtaket. Det ene gjelder forskriften om kommunalt løypenett for snøskuter, som gjelder Altevatn, der det er vedtatt at løypa skal gå fra toppen langs isen og videre over vatnet. Det andre ankepunktet gjelder løype fra Ostu til Leina.

Hevder saksbehandlingsfeil

Når det gjelder løypa fra Ostu til Leina mener FNF at friluftsinteressene og naturmangfoldet ikke er tilstrekkelig ivaretatt og redegjort for, slik forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag krever.

"Klagen fremmes ogsa ̊med bakgrunn i saksbehandlingsfeil, da flere nye løyper ble vedtatt på kommunestyremøtet uten å ha vært på offentlig høring og uten at det har blitt gjennomførten konsekvensutredning av disse", påpeker FNF i sin klage.

Dette ankepunktet gjelder løypesløyfa ved Altevatn, samt to nye stikkløyper på Leinavatn til Lappbukta og Maisabukta.

Forankrede prosesser

"FNF Troms mener at intensjonen med lovendringen i motorferdselloven ikke er å tillate fornøyelseskjøring i store, sammenhengende villmarksområder med stor verdi for friluftsliv og naturmangfold, slik Bardu kommune har gjort gjennom løype 3", heter det i klagen.

FNF mener at de tre andre løypene, som er vedtatt i Bardu kommune, er langt mindre konfliktfulle og burde tilfredsstille ønsket om fornøyelseskjøring.

Samtidig viser foreninga til at det er avgjørende med grundige og godt forankrede prosesser knyttet til etablering av kommunale løypenett for fornøyelseskjøring.

Særlig viktig sak

"Prosessen i Bardu synes forhastet og vedtaket fra kommunestyremøtet 6. desember har saksbehandlingsfeil både knyttet til prosess, begrunnelse og manglende vurdering av naturmangfoldloven", poengterer FNF.

Det understreker også at Bardu er kommunen som er først ute i Troms med å vedta rekreasjonsløyper for snøskuter, oag at avgjørelsene forventes p sette presedens fremover.

"Dette gjør saken særlig viktig".

FNF har bedt anmodet om at oppsettende virkning på Bardu kommune sitt vedtak, altså at virkninga av avgjørelsen utsettes til FNFs klage er behandlet.Skuterløyper i Bardu
  • Bardu kommunestyre vedtok den 6. desember ny forskrift for snøskuterløyper. I forhold til løypene som ble vedtatt i 2016 og påklaget ble det gjort flere endringer.
  • Det ene er at løype 2 på Altevatnet har fått ei gren ned fra Toppen til isen og langs nordsiden av innover til båthavna og så over til hovedløypa.
  • Det andre er at løype 3 går kun på isen på Leinavatnet. Det er ei hovedløype nesten inn til svenskegrensen med to avstikkere, hhv til Lappbukta og til Maisabukta.