Søker om å få brenne noe ganske spesielt

40 kilo reinkjøtt fra 1986 er planlagt brent hos Senja Avfall. Det er imidlertid ikke gjort i en fei.

Uvanlig forbrenning Senja Avfall søker om å få brenne omlag 40 kilo kontaminert reinkjøtt.   Foto: Stian Jakobsen

Forurensning Tsjernobyl-ulykka i 1986 er årsak til at rein fortsatt den dag i dag får i seg radioaktiv forurensning.   Foto: Dag Wiggen

nyheter

Det tørkede reinkjøttet er nemlig kontaminert med det radioaktive stoffet Cs-137, det som en følge av Tsjernobyl-ulykka i 1986. Egentlig skulle Nofima på Ås brukt kjøttet til forskning, men på grunn av lang oppbevaring i fryser ble kjøttet fryseskadet og kunne likevel ikke bli brukt til dette formålet.

Senja Avfall ønsker å motta og brenne kjøttet, og har i den anledning søkt om en midlertidig endring av tillatelsen etter forurensingsloven. Dette på grunn av at forbrenning av det kontaminerte kjøttet vil medføre utslipp av Cs-137. Statens Strålevern har mottatt søknaden, og har videre sendt forbrenningsspørsmålet ut på høring.

"Worst case scenario"

"Avfallet skal forbrennes sammen med annet avfall. Dette påvirker hvor mye Cs-137 som kan gå gjennom virksomhetens filter. Det forventes at noe Cs-137 vil bli liggende igjen i aske, mens en del antas gå til luft", påpeker seksjonssjef Solveig Dysvik og seniorrådgiver Marte Varpen Holmstrand i høringsbrevet.

Det påpekes at forbrenninga skal utføres når vindretninga er fordelsmessig med tanke på bebyggelse. Strålevernet legger likevel et "worst case scenario" til grunn, noe som vil si et utslipp på 160 kilobecquerel.

Høringsinstansene er gitt frist til 2. februar til å uttale seg om Senja Avfalls søknad.

Berørte beitedyr

Det var i april 1986 at en av de fire reaktorene i atomkraftverket i Tsjernobyl eksploderte. Ulykka førte til at enorme mengder radioaktivitet ble sluppet ut i atmosfæren og ført med vinden til andre områder. Norge var blant de landene som ble mest forurenset, og da primært i Nordland, Trøndelag, Hedmark og Oppland.

Regnvannet med de radioaktive isotopene ble tatt opp av gress og planter, og kom dermed inn i næringskjeden. Sauer og reinsdyr som beitet i de berørte områdene, fikk radiaktive isotoper inn i kroppen.


110 kommuner «friskmeldt» etter Tsjernobyl-ulykken

30 år etter Tsjernobyl-ulykken slipper endelig 110 kommuner å måle radioaktivitet i husdyr før slakting. Fortsatt er det imidlertid slik i 37 kommuner.

Fortsatt den dag i dag må bønder og de som sanker mat fra naturen ta hensyn til den radioaktive strålingen etter ulykka i 1986.

– Problemene med radioaktiv forurensing i dyr som beiter ute, kan variere kraftig fra år til år. 2015 var et år hvor det var lite radioaktivitet som ble tatt opp i dyr. Årsaken var at sommeren var tørr og varm og det var svært lite sopp. I år med fuktig og varmt vær blir det ofte mye sopp og da øker nivået av cesium 137 i dyrene. Dette skyldes at sopp inneholder 10–1000 ganger mer forurensning enn grønne beitevekster, sa Forsker ved Statens strålevern, Runhild Gjelsvik, til NRK i forbindelse med reportasjen "Arven etter Tsjernobyl" i 2016.