Innbyggerne har høy tillit til politiet

Befolkningen svarer i undersøkelse at de føler seg trygge der de bor og ferdes.

GLEDELIG: Politiet i Troms gleder seg over at en høy andel av befolkningen har tillit til politiet. Foto: Tor Farstad  Foto: Tor Farstad, Tor Farstad

Om Innbyggerundersøkelsen
  • Gjennomføres av Ipsos for Politidirektoratet (POD).
  • Telefonundersøkelse på om lag 14 minutter, gjennomført i perioden 6.9.-9.10.2017 på kveldstid.
  • 5.456 respondenter totalt, 374 respondenter i Troms politidistrikt.
  • Feilmargin på politidistriktsnivå er mellom 2,3 og 5,2 prosentpoeng. Feilmarginen på nasjonale tall er kun 0,6-1,4 prosentpoeng.
  • Kilde: Politiet
nyheter

Ipsos gjennomfører en innbyggerundersøkelse for politiet, hvor de ringer rundt til innbyggerne. Årets undersøkelse er gjennomført i september og begynnelsen av oktober.

Totalt er det 5.456 innbyggere som har svart på undersøkelsen, 374 av disse befinner seg i Troms.

– Også i år har innbyggerne i Troms høy tillit til politiet, og de føler seg trygge der de bor og ferdes, heter det i en pressemelding fra politiet i Troms.

Gledelig

Totalt har 81 prosent av innbyggerne i Troms som har svart på undersøkelsen sagt at de har svært eller ganske stor tillit til politiet, noe som er på linje med fjoråret. Nasjonalt er det samme tallet på 83 prosent, noe som er en liten økning sammenlignet med fjoråret.

– Høy tillit bidrar til å lette politiets arbeid: Publikum er villig til å samarbeide, publikum aksepterer at politiet har ansvar, publikum rapporterer lovbrudd og så videre, heter det i undersøkelsen.

– Vi er spesielt glade for at så mange som 97 prosent av innbyggerne i Troms føler seg trygge der de bor og ferdes. Nå skyldes det mange flere ting enn akkurat politiets arbeid, men også vi i politiet kan glede oss over at det er slik, sier visepolitimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt i pressemeldingen.

Samtidig er innbyggerne mest bekymret for nettbasert kriminalitet.

– Og ikke alle er fornøyde med oss når de tar kontakt, påpekes det i pressemeldingen.

Hovedtrekk

Politiet i Troms trekker frem disse hovedtrekkene fra årets undersøkelse.

– Også i Troms er bekymring for nettbasert kriminalitet «på topp», med svindel på internett og id-tyveri. Så kommer trafikkfarlige hendelser.

– Av de spurte i undersøkelsen som har vært i kontakt med politiet i Troms er 12 % misfornøyde (27 personer), 88 % fornøyde (196 personer). Ifølge undersøkelsen kan det se ut som misnøyen er knyttet til å bli møtt med respekt og rettferdighet.

– I overkant av 1/3 av innbyggerne, også i Troms, er bekymret for terrorangrep i Norge.

Samtidig viser politiet til at det finnes en viss feilmargin på politidistriktnivå, samt at noen resultater er basert på svært få svar.