Budsjett i fylkestinget

Budsjett og økonomiplan står på agendaen i Fylkestinget denne uken.

ÅRETS SISTE Troms fylkesting har årets siste møte denne uken.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

I dag, tirsdag, starter årets siste Fylkesting i Troms. Fire dager er satt av til samlingen.

Første dagen blir det blant annet delt ut idrettsstipend, frivillighetspris, kulturpris og arbeidsstipend for kunstnere.

Valg

Videre blir det blant annet valg til Fylkestingets komiteer, og da Line Miriam Sandberg er utnevnt til statssekretær skal Fylkestinget komme med innspill på nye kandidater til styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF.

Den årlige tilstandsrapporten i den videregående opplæringen i Troms blir lagt fram i desembermøtet til Fylkestinget. Rapporten viser læringsresultat, frafall og læringsmiljø, og skal drøftes i fylkestinget. I sakspapirene er hovedfunnene i rapporten listet opp.

Blant funnene er det blant annet at antallet lærlinger øker i Troms, at det er mindre fravær i skolen enn tidligere, karaktersnittet og gjennomføringen av videregående opplæring i Troms øker, men at det fortsatt er stor forskjell på yrkes- og studieforberedende utdanningsprogram. Rapporten visere videre at elevene på Påbygg har høyest fravær, dårligst gjennomføring, lavest karaktersnitt og dårligst trivsel.

Økonomi

Videre står budsjett og økonomiplan på sakskartet i Fylkestingets desembermøte.

Fylkestinget skal vedta budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 til 2021 for Troms fylkeskommune. I sakspapirene ligger det at økonomiplanen har en netto driftsramme på sektorene på 2,83 mrd. kroner i 2018. Investeringene i perioden er nesten 1,4 mrd. kroner hvorav 898 mill. kroner er lånefinansiert.

- Innstilling til økonomiplan er i balanse, men praktisk talt uten avsetning til disposisjonsfond eller egenkapital i investeringene, heter det i sakspapirene.

Det står videre at den økonomiske stillingen til Troms fylkeskommune er utfordrende. Dette på grunn av en nedgang i frie inntekter fra statsbudsjettet og økende utgifter til renter og avdrag. Innsparingsbehovet er derfor betydelig og økende i økonomiplanperioden, fra 15 mill. kroner i 2018 til 80 mill. kroner i 2021, heter det i utredningen. Blant annet er det foreslått å sette skattøret til 2,65 prosent som er høyeste lovlige sats og at tannlegensatsene økes med 1,6 prosent.