Èn million kroner til å vedlikeholde 127 kilometer vei

Lenvik kommunes budsjett til vedlikehold av vei er ikke veldig romslig.

På lista Fra rådmannens side er det foreslått å bruke 200.000 kroner på vedlikehold av Skolegata i 2018.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Lenvik kommune forvalter omlag 127 kilometer vei og fortau, hvorav 58 kilometer har fast dekke og 69 kilometer har grusdekke. I tillegg drifter kommunen 25.000 kvadratmeter parkeringsplasser. Torsdag samles Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) for å rullere vedlikeholds- og investeringsplanen for kommunale veier for årene 2018 til 2021.

I den vedtatte planen for sommervedlikehold er det satt av én millioner kroner per år.

Liste over foreslåtte vedlikeholdstiltak

2018

 • Knausen — 100.000 kroner
 • Stallbakken — 200.000 kroner
 • Falkenveien — 100.000 kroner
 • Skolegata — 200.000 kroner
 • Otterveien/Mellomlia — 200.000 kroner
 • Grusing andre grusveier — 200.000 kroner

2019

 • Kvannliveien — 200.000 kroner
 • Botndalen — 300.000 kroner
 • Otterveien/Mellomlia — 100.000 kroner
 • Grusing andre grusveier — 200.000 kroner

2020

 • Nygårdveien — 200.000 kroner
 • Tortenlia — 200.000 kroner
 • Vardnesveien — 200.000 kroner
 • Anton Silsands vei — 100.000 kroner
 • Fergeveien — 100.000kroner
 • Grusing andre grusveier — 200.000 kroner

2021

 • Anton Silsands vei — 200.000 kroner
 • Fergeveien — 200.000 kroner
 • Meierigata — 200.000 kroner
 • Veilys — 200.000 kroner
 • Grusing andre grusveier — 200.000 kroner

Ikke verifisert

I saksframlegget til UMF poengteres det at de beregnede kostnadene til de foreslåtte tiltakene ikke er nøyaktig verifisert, noe som betyr at tiltak kan bli utsatt.

- Samtidig viser allerede vår erfaring at ordinært driftsbudsjett på vei og veilys ikke har stor nok ramme og tiltaksmidler forsvinner for å dekke inn underskudd i budsjett. Årsak er vel i hovedsak at budsjett ikke reguleres jevnlig i forhold til prisstigning på varer og tjenester, og at det oppstår nye krav og forventninger, poengteres det.

Lavt investeringsnivå

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er det satt av tre millioner kroner til investering på veisiden i 2018, samt én million kroner de to påfølgende årene. I saksframlegget til UMF poengteres det at investeringstakten det legges opp til er svært lav, og kun kan dekke mindre påkostninger og tiltak.

– Rådmannen registrerer også økte forventninger til tilrettelegging av kollektivtrafikk. Det er mange bussholdeplasser langs fylkesveien som mangler busskur. Rådmannen foreslår at det settes av midler i 2018 og 2019 for å kunne gå i dialog med Fylkeskommunen om å fremskaffe flere skur, heter det i saksframlegget.

Rådmannen ytrer for øvrig et ønske om at det settes av midler til å ta i bruk LED-teknologi til de kommunale veilysene, noe som vil gi en gi en betydelig bedre kvalitet samt store besparelser i energibruk.

Forslag til investering

2018

 • Falkenveien — 1,2 millioner kroner
 • Knausen — 400.000 kroner
 • Stallbakken — 950.000 kroner
 • Kollektivtrafikk/Miljø — 150.000 kroner
 • Veglys oppgradering — 300.000 kroner

2019

 • Botndalen — 500.000 kroner
 • Baltsfjordveien — 200.000 kroner
 • Kollektivtrafikk/Miljø — 150.000 kroner
 • Veglys oppgradering — 300.000 kroner

2020

 • Anton Silsands veg — 200.000 kroner
 • Fergeveien — 350.000 kroner
 • Kollektivtrafikk/Miljø — 150.000 kroner
 • Veglys oppgradering — 300.000 kroner

2021

 • Senja VGS Finnfjord — 100.000 kroner
 • Veglys oppgradering — 300.000 kroner