Sa ja til oppdrett på permanent basis

Fylkesrådet i Troms sa ja til Bjørga som permanent oppdrettslokalitet.

Vedtatt Fylkesrådet fattet vedtak om at Salaks AS kan bruke Bjørga som permanent oppdrettslokalitet.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Aldri før har Bjørga i Sørreisa kommune blitt godkjent som en permanent oppdrettslokalitet. Det endret seg imidlertid tirsdag da et enstemmig fylkesråd ga tommel opp til Salaks AS sin oppdrettssøknad.

"Ingen sektormyndigheter har motsatt seg tiltaket og samtlige har gitt tillatelse i henhold til eget lovverk. Sørreisa kommune anbefaler også tillatelse", heter det blant annet i vedtaket.

3.600 tonn

Salaks AS er gitt en akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3.600 tonn i Bjørga.

"Fylkesrådet vurderer de samfunns- og forretningsmessige gevinstene til å være større enn de negative effektene av det omsøkte tiltaket og innvilger søknad fra Salaks AS".

Lang saksbehandlingstid


Gir tommel opp for oppdrett

Salaks får etter all sannsynlighet tillatelse til å bruke Bjørga som permanent oppdrettslokalitet.

Oppdrettsselskapet har driftet oppdrett i området i to periode tidligere, men da kun med midlertidige tillatelser. Som Folkebladet har skrevet tidligere, har behandlinga av oppdrettssøknaden tatt lang tid – 16 måneder, og det blant annet på grunn av at Bjørga som oppdrettslokalitet lenge har vært omdiskutert.

«Det er store interessemotsetninger mellom villaksinteressene og oppdretternes ønske om større og flere lokaliteter i området. Dessverre ble det ingen reell megling og interesseavklaring av dette spørsmålet i forhold til bruken av det aktuelle arealet ved Bjørga da kystsoneplanen til Sørreisa kommune ble revidert», ble det påpekt i saksframlegget til fylkesrådet.