Krise ved UNN — Lenvik vil hjelpe

Antall utskrivningsklare pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) før ferieavviklingen har aldri vært høyere. Lenvik kommune tar nå skritt for å bidra til og løse krisen.

PROBLEMLØSERE Rådmann Margrethe Hagerupsen (t.v) og kommunalsjef for helse og omsorg, Bente Johnsen Karlsen, ønsker å bidra til å løse krisen ved UNN.   Foto: Amund Hansen

nyheter

FINNSNES: Mangel på sommervikarer og sengeposter ved UNN har ført til en situasjon som nå medfører en betydelig risiko knyttet til pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Sengeposter er fylt med utskrivningklare pasienter og sykehuset er nødt til å utsette planlagte innleggelser. En konsekvens av dette kan også bli at akutte pasienter må behandles på sengeposter som ikke har den spesialiserte kompetansen pasienten trenger.

Lokal innsats


Pasienter risikerer å bli sendt til andre steder

Kapasiteten på UNN er så sprengt at pasienter kan risikere å bli flyttet ut av fylket. Krisen kan også ramme pasient sikkerheten.

Tromsø og Harstad har de største utfordringene med å ta imot sine utskrivningsklare pasienter. På grunn av sin størrelse ble Lenvik, i et møte med fylkesmannen, bedt om å vurdere om de kan øke sin kapasitet og stille bemannede intutisjonsplasser til rådighet som Tromsø og Harstad kan kjøpe.

– Vi hadde et møte med våre virksomhetsledere og så på hvor vi har vår kapasitet. Vi kan ikke fylle helt opp, fordi vi også må ta imot utskrivningsklare pasienter fra Lenvik i sommer, så vi ga en tilbakemelding til Tromsø kommune om at vi kan ta i mot 5-6 pasienter, med et forbehold om at vi klarer å bemanne opp plassene, forteller rådmann i Lenvik, Margrethe Hagerupsen.

Søker personell

Korttidsavdelingen i Lenvik har fysisk plass til flere pasienter, men kommunen trenger personell til å ta seg av pasientene. De jobber nå med å kontakte eksisterende ansatte som ikke har full stilling, eller som kan forskyve eller avbryte ferien for å hjelpe til.

KRISE Regionsykehuset Nord-Norge.  Foto: Ronald Johansen

– Det er en prekær situasjon som kan komme til å ramme oss alle sammen om vi skulle bli syke i denne perioden, sier Hagerupsen.

Ved siden av å se etter personell i egne rekker oppforder nå kommunen alle med relevant kompetanse til å ta kontakt. Sykepleiere, helsefagarbeidere og de som har erfaring med å jobbe på korttidsavdelinger. Det kan også være pensjonister som fortsatt har en stor arbeidsevne igjen, eller uførepensjonister som har restarbeidsevne.

Dersom noen er interessert i å bidra kan de denne uken ta kontakt med fungerende virksomhetsleder ved DMS, Evy Nordby, på tlf: 481 73 916, og fra neste uke virksomhetsleder Hanne Ness Eidsvik på tlf: 474 87 577.

Midt-Troms

Samhandlingsreformen som tredde i kraft i 2012 skulle sikre pasientene et bedre helsetilbud ved blant annet å gi kommunene mer penger til å iverksette tiltak lokalt.

– Noen kommuner har oppfylt det på en god måte og andre har oppfylt det dårligere. For at vi skal bygge opp akuttsenger i kommunene så har de tatt penger fra UNN og andre helseforetak og gitt til oss, forklarer Hagerupsen.

Den generelle opplevelsen ved Samhandlingsavdelingen ved UNN er at det jobbes godt med å ivareta utskrivningsklare pasienter i Lenvik og tilhørende kommuner. Salangen og Målselv har hatt størst utfordringer av kommunene i Midt-Troms. Tall fra UNN for åtte av ti kommuner i Midt-Troms viser at det 4. juni kun var èn pasient som var utskrivingsklar og ventet på plass.