Fant en halv mill. hos «sosialklienten»

Familiefaren satt på store kontantbeløp. Det hindret han ikke fra å stadig søke sosialhjelp fra Nav Lenvik.

KONTANTER Familiefaren satt på nesten en halv millin kroner i kontanter. Det forhindret han ikke fra å søke sosialhjelp fra Nav Lenvik. 

nyheter

FINNSNES: Nå er mannen dømt til 36 dager fengsel hvorav 15 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år for grovt trygdebedrageri. Kona, som er dømt for medvirkning, er dømt til betinget fengsel i 36 dager med en prøvetid på to år. Paret er i tillegg dømt til å tåle inndragning av vel 132.000 kroner.

I en periode fra mars 2010 til januar 2013 søkte paret om supplerende stønad til livsopphold 25 ganger. Sosialstønaden ble invilget 17 ganger, og utgjorde samla sett en sum på nesten 145.000 kroner.

Endret forklaring

Det var da politiet ransaket parets hjem i forbindelse med etterforskninga av en annen straffesak at man kom over vel 470.000 kroner i kontanter. Pengene var pent stablet i et skatoll i parets soverom.

I Senja tingrett forklarte mannen at pengene tilhørte hans sju barn, som sparte penger sammen for å kunne kjøpe et hus. Det var en ganske annerledes forklaring enn det mannen avga i januar 2013, samme dag som ransakingen fant sted. Den gang forklarte han at beløpet var familiens penger, som alle i familien hadde bidratt til. Videre forklarte han at de ikke hadde penger i banken fordi de da ikke kunne få sosialtjeneste eller sosialhjelp fra offentlige kontorer.

Selv om mannen benektet for å ha uttalt seg slik, valgte tingretten å legge avgjørende vekt på politiavhøret.

”På generelt grunnlag har tidsnære forklaringer større bevisverdi enn senere forklaringer, ettersom det må antas at man husker dårligere ettersom tiden går, men også fordi den som blir avhørt da får mindre tid til å tenke seg om og eventuelt forberede forklaringer som er ”gunstigere” for han”, heter det i dommen.

Vinnings hensikt

Senja tingrett fant det bevist utover enhver rimelig tvil at mannen hadde egne penger til livsopphold. I retten forklarte mannen, som er norsk statsborger men som opprinnelig kommer fra Afghanistan, at han ikke kjente til reglene for sosialhjelp.

”Ifølge han selv hadde han hørt om ordningen med sosialhjelp fra bekjente, og han hadde da hørt at det var mulig med sosialhjelp hvis man hadde dårlig råd”.

Med bakgrunn i politiforklaringen, samt vitneuttalelser fra Nav Lenvik, så tror ikke retten noe på dette. Tingretten er overbevist om at han var klar over at han ved å fortie om kontantene han satt på også forledet Nav til å utbetale sosialstønad som han ikke hadde krav på.

”Retten finner det ikke tvilsomt at tiltalte handlet med vinnings hensikt”, heter det i dommen.

Alvorlig kriminalitet

I dommen pekes det på at trygdebedrageri i et samfunnsperspektiv anses som en så alvorlig form for kriminalitet at allmennpreventive hensyn skal tillegges særlig stor vekt.

”Dette fordi det norsk etrygdesystemet i stor grad er bygget på tillit, og det er vanskelig å avdekke straffbare forhold”.

I straffeskjerpende retning har retten lagt vekt på at bedrageriet foregikk over en så lang periode som over to og et halvt år. Det er også lagt vekt på at de to tiltalte på en systematisk og målrettet måte innrettet seg for å komme i posisjon for å få innvilget sosialstønad urettmessig.

I formildende retning har retten lagt vekt på at saken hadde svært lang liggetid hos politiet.

Paret bor ikke lenger i Lenvik.